zondag 8 januari 2012

De eeuwige terugkeer van de valse beschuldiging

Een reactie op het onderzoek “Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics”

Hoe is het mogelijk dat iemand concludeert dat Geert Wilders een fascist is en de PVV een fascistische partij is zonder een sluitende definitie van fascisme aan te leveren? Ik durf te stellen dat die vraag wel een onderzoekje waard is. Een belangrijke tweede onderzoeksvraag zou zijn: hoe kan het bestaan dat een onderzoek dat geen goede definities hanteert een tien krijgt?

Het is namelijk heel moeilijk voor te stellen dat een dergelijk hoog cijfer gerechtvaardigd is. Zoals in een artikel op de website De Jaap al heel goed werd uitgelegd, is een tien niets minder dan een erkenning van perfectie, of tenminste van benadering daarvan. Op dat moment was het onderzoek nog niet wijd verspreid, en was dit een algemene observatie.

In theorie kon het inderdaad gaan om een perfecte uiteenzetting. De auteur van het werk, Henk Bovekerk, heeft het inmiddels zelf online beschikbaar gesteld. Veel mensen, waaronder ikzelf, hebben het meteen gelezen. Nu kunnen we een oordeel vormen: klopt de premisse, de redenering, de conclusie van dit werk? Is het inderdaad een perfecte uiteenzetting die het fascistische karakter van Geert Wilders en de PVV bewijst?

Kort antwoord: nee, deels, nee, en daarom vanzelfsprekend nee. De premisse klopt niet, want verschillende aannames die Bovekerk doet en waarvanuit hij redeneert zijn incorrect. Zoals iedere docent op het gebied van de logica ons kan vertellen zal zelfs de beste redenering tot een valse conclusie leiden als de premisse waarop de redenering stoelt niet juist is.

De redenering zélf gaat echter óók een aantal keren de mist in, en dat is vooral te wijten aan het definitieprobleem dat Bovekerk tentoonspreidt. Niet alleen slaagt hij er niet in om fascisme naar bevrediging te omschrijven, hij komt ook met zelfverzonnen definities voor andere fenomenen, zoals bijvoorbeeld racisme, ogenschijnlijk met het doel om Geert Wilders en de PVV onder die definitie te kunnen scharen. Als de theorie niet bij de feiten aansluit, kiest Bovekerk er duidelijk voor om niet de theorie maar de feiten aan te passen. Jammer, want afgezien van zijn valse premisse en deze neiging om met definities te spelen, redeneert hij helder en vakkundig.

De conclusie van zijn onderzoek is onjuist. Dat kon ook niet anders, gezien de hierboven genoemde misstappen. Daarom kunnen we op basis van zijn onderzoek beslist niet tot de conclusie komen dat Geert Wilders een fascist is, noch dat de PVV een fascistische partij is. Om dit te bewijzen moeten we het onderzoek doorlopen, zodat we de foute aannames en definities kunnen aanwijzen. Op die manier is aan te tonen dat de conclusie die er op stoelt óók inherent foutief is.

Voordat ik dit betracht, een opmerking vooraf: ik wil ondanks mijn kritiek op het onderzoek van Bovekerk mijn bewondering uitspreken voor de grondigheid van zijn analyse, en de duidelijke redeneringen die hij neerzet (even buiten de definitieproblemen, die ik al noemde). De inhoudelijke kwaliteit van dit werk ontstijgt met gemak het pamflet van de in het onderzoek veel genoemde Rob Riemen. Ook al ontsnapt het onderzoek van Bovekerk niet aan ernstige fouten, het draagt welzeker bij aan zowel het debat over de definitie en betekenis van fascisme als aan het debat over de definitie en betekenis van Geert Wilders en de PVV.

Het onderzoek bestaat uit een introductie, drie hoofdstukken en een conclusie. De introductie en conclusie bevatten precies wat men daarvan zou verwachten. De drie hoofdstukken behandelen achtereenvolgens een uiteenzetting van de denkbeelden van Rob Riemen aangaande de PVV en het fascisme, een poging om het begrip “fascisme” te duiden, en een poging om te bewijzen dat Geert Wilders de “prototypische fascist” is waar Riemen op wijst.


De introductie
De introductie zegt al heel veel over de verdere inhoud en denkrichting van het onderzoek. Bovekerk vertelt de lezer over Rob Riemen, die in 2010 claimde dat de PVV het hedendaagse fascisme vertegenwoordigt. Bovekerk stelt in dit kader: “Many disagreed with Riemen, but no one convincingly opposed his claims.” (pag. 6)

Dit is veelzeggend. Convincingly. Wie kon er precies niet overtuigd worden dat de claims van Riemen niet klopten? Ik heb destijds zelf veel kritiek op Riemen gehoord en gelezen, en vond een deel hiervan niet overtuigend, maar een deel ook zeker wel. Bovekerk hanteert hier een zeer subjectief begrip, en poneert het als een feit. Omdat hij zelf niet overtuigd is van Riemens ongelijk, is diens ongelijk niet overtuigend bewezen, stelt hij. Dat is een zorgwekkende mate van onwetenschappelijk denken in een onderzoek dat beweert van wetenschappelijke kwaliteit te zijn.

Op dezelfde pagina volgen de opmerkingen die Bovekerk vooraf maakt. Vooral de volgende passage springt in het oog: “I use the names ‘Geert Wilders’ and ‘the PVV’ interchangeably, since there’s not much of a difference. Wilders has initiated the PVV after seceding from the liberal party, and he is its leader and only member. The PVV is his party –– and he is the party.” (pag. 6)

Dit wijst op gigantische (ongestaafde) aannames over de PVV. Er zijn duidelijk meerdere personen die samen de PVV vormen. Het valt niet te ontkennen dat de feitelijke macht bij Wilders ligt, maar ook evident is dat in ieder geval de opvattingen van Martin Bosma een stempel op de inhoud en de koers van de partij hebben gedrukt. Ook is het beeld van de PVV mede gevormd door andere opvallende partijleden – denk aan Hero Brinkman en Dion Graus. Zowel van binnen als van buiten is de PVV méér dan Geert Wilders.

Waarom Bovekerk de zaken anders voorstelt dan ze zijn is niet te bewijzen, maar gezien zijn latere neiging om de (interpretatie van) de feiten aan te passen aan zijn eigen theorie, heb ik een vermoeden. Ik denk dat hij de éénheid van de persoon Wilders en de partij PVV bewust benadrukt en overdrijft, omdat daardoor een verband wordt gelegd met het fascistische ideaal van een dergelijke ondeelbaarheid tussen de beweging en de leider.

Dit is, nogmaals, slechts een vermoeden, maar als de PVV inderdaad bewust zo geportretteerd is door Bovekerk, dan zou dat heel kwalijk zijn. Mede omdat hij kort daarop stelt: “In writing this essay I do not intend to pass a moral judgment.” (pag. 7) Het lijkt er echter sterk op dat hij dat wél doet, en daar komen later nog meer illustraties van, zoals op pagina 31:

“Following the murder of Dutch film director and Islam basher Theo van Gogh [...]” (pag. 31)

Was “Dutch film director” hier niet duidelijk genoeg? Als de Islamkritiek van Van Gogh genoemd moest worden, was een objectieve beschrijving als “Dutch film director Theo van Gogh, who was critical of Islam” dan niet te prefereren? Bovekerk kiest echter voor Islam basher, een omschrijving die een negatieve connotatie draagt. Is dit bewust, of zien we hier de onbewuste vooroordelen van Bovekerk? Die vraag bleef mij het hele onderzoek lang achtervolgen.


Hoofdstuk Een
Hoofdstuk één vormt een uiteenzetting van de denkbeelden van Rob Riemen aangaande de PVV en het fascisme. Ik ben het met Riemen niet eens, en geloof niet dat zijn analyse van het fascisme en het ontstaan ervan de werkelijkheid correct beschrijft – of zelfs maar benadert. Daar valt echter over te discussiëren, en dit is niet de plaats voor die discussie.

Wat hier ter discussie staat is het onderzoek van de heer Bovekerk, en om zijn standpunten te onderzoeken, moeten we die van Riemen overslaan, en verder gaan naar het tweede hoofdstuk. Het rest alleen om op te merken dat Bovekerk erkent (en dat siert hem!) dat Riemen geen definitie van het fascisme biedt. In plaats daarvan kenschetst Riemen het fascisme als een ontwikkeling, en niet als een ideologie. In de ontwikkeling van het fascisme is zelfs het allereerste prille begin volgens Riemen al fascistisch. Het valt op dat Bovekerk die nogal dubieuze zienswijze totaal niet in twijfel trekt.


Hoofdstuk Twee
In het tweede hoofdstuk poogt Bovekerk om het begrip “fascisme” van de nodige duiding te voorzien. Ik zeg bewust duiding, en niet definitie, want die blijft ontbreken. Om het fascisme te duiden maakt hij zich volledig afhankelijk van de zienswijze van Rob Riemen en Robert Paxton – deze twee personen hebben een vergelijkbare kijk op het fenomeen “fascisme”.

Er zijn tal van theoretici die een poging hebben gedaan om het fascisme van een sluitende definitie te voorzien. Erg opvallend dat Bovekerk zich juist baseert op het werk van twee mensen die géén definitie bieden. In zijn gehele onderzoek worden vrijwel geen andere denkers geciteerd, behalve in de vorm van enkele volledig uit de context gerukte citaten, die worden gebruikt om de visie van Riemen en/of Paxton te ondersteunen.

Geen definitie, dus. In het geval van Riemen draait het fascisme om een ideologische leegte. Hij beschrijft het als een soort zwart gat, dat enkel te bevatten is door de kwalijke kenmerken ervan te noemen. Het fascisme ontwikkelt zich volgens hem, en behoeft dus geen statische definitie.

Paxton volgt een soortgelijke redenering, en ziet het fascisme als een vorm van “politiek gedrag”, dat zich ontwikkeld in “stadia”. Hij noemt bewust geen definitie, want dat zou ervoor zorgen dat mensen niet meer zouden begrijpen dat fascisme primair een ontwikkeling is. Bovekerk merkt op dat Riemen de stadia van Paxton erkent als een juiste weergave.

Riemen en Paxton zijn het bijna geheel met elkaar eens, en Bovekerk stelt hun zienswijzen in het verdere stuk aan elkaar gelijk. De “prototypische fascist” van Riemen is volgens hem hetzelfde als “het fascisme in stadium één” van Paxton. Daar valt inderdaad wat voor te zeggen, hoewel Bovekerk er niet in detail op ingaat er we het maar voor kennisgeving moeten aannemen. Wederom, niet bepaald wetenschappelijk.

Nu volgt een bijzonder interessante passage. Bovekerk stelt dat hij met de term “fascisme” niet de bedoeling heeft om een link met Hitler en Mussolini te leggen. We moeten het fascisme objectief zien, want er zijn heel veel fascistische bewegingen geweest, en die in Italië en Duitsland waren daar maar twee van.

“We should not forget that Hitler and Mussolini’s fascisms were highly exceptional cases of fascism. Most fascist movements didn’t get past the first stage. Only two got past the third. Only one did “approach the outer horizons of radicalization” ([Paxton] p. 23). Being a fascist is not the same as being Hitler or Mussolini. Calling someone a fascist is not the same as calling someone a twentieth century Hitler or Mussolini. That mistake is easily and often made, and it generates much unnecessary resistance against the use of the term ‘fascism’ in contemporary political debate. Though we must also not forget that those fascist parties that eventually did exercise power and turned into fascist regimes, started out as small movements, movements which were regarded as mostly harmless at the time, at least harmless enough for the establishment to enter into coalition with them, thereby legitimizing fascist rhetoric, actions and attitude, and creating an opening for the fascists to seize and exercise power.” (pag. 19)

Wie dit goed leest, zal de wenkbrauwen fronsen. Eerst stelt Bovekerk dat het fascisme van Hitler en Mussolini zeer uitzonderlijk was, en dat we daarom niet bang moeten zijn om de term fascisme te gebruiken – het hoeft niet op deze twee boemannen te slaan. Vervolgens erkent hij zelf dat van de verhouding tussen fascistische bewegingen die aan de macht kwamen en daadwerkelijk fascistische regimes precies twee op twee is.

Met andere woorden: in onze ervaring leidt een fascistische beweging, als deze aan de macht komt, altijd tot een fascistisch regime. Dat hoeft in hypothetische toekomstige gevallen niet zo te zijn, maar het is tot nu toe wel altijd zo geweest. Hitler en Mussolini zijn alleen “uitzonderlijk” in het feit dat ze aan de macht kwamen, niet vanwege het feit dat ze zo’n regime opzetten: er is nog nooit een fascistische machthebber geweest die dat niet deed.

Wie de term “fascist” op iemand toepast, maakt dan ook per definitie een vergelijking met Hitler en Mussolini. Het kan niet anders, ze zijn fundamentele voorbeelden (de enige fundamentele voorbeelden) van hoe een fascist optreedt als hij aan de macht komt. Fascisme kan onmogelijk nog los van die twee gezien worden. De term is als het ware vervuild. Bovekerk tracht dit te ontkennen, maar uit zijn eigen woorden lijkt het er sterk op dat hij zich hier wel degelijk van bewust is.

Dat wordt even verderop in het hoofdstuk bevestigd, wanneer Bovekerk terugkomt op de stadia van het fascisme zoals Paxton die ziet, en ze wederom gelijkstelt aan de ontwikkeling die Riemen meent waar te nemen. Bovekerk merkt op dat Riemen beweert dat Wilders een “prototypische fascist” is, en dus in een vroeg stadium van ontwikkeling. Daarom zou het onterecht zijn om te zeggen dat Wilders geen fascist is omdat hij niet overeenkomt met Hitler en Mussolini. Men moet zich afvragen of Wilders overeenkomt met Hitler en Mussolini toen die in opkomst waren.

“Riemen’s critics seem to have missed this point, when claiming that Wilders is not like Mussolini and that therefore Riemen is wrong and Wilders is not a fascist –– which is an unsound argument, as we know by now.” (pag. 26)

Ten eerste is deze bewering feitelijk onjuist. Alle critici van Riemen worden zonder pardon op één hoop gegooid, en zo werkt Bovekerk de indruk dat ze allemaal dezelfde fout maken. Dat is niet waar. Direct na het uitkomen van Riemens pamflet in 2010 ging hij in debat met Arend-Jan Boekestijn, die vakkundig inging op de opkomst van het fascisme. Vele anderen volgden hem daarin. Het is dus beslist niet zo dat alle kritiek op Riemen stoelt op een soort denkfout, hoewel deze inderdaad vaker gemaakt is.

Ten tweede wordt hier wederom de implicatie opgeroepen dat Wilders geen Hitler of Mussolini is, maar dat wél kan worden. Bovekerk plaatst eerst een disclaimer – fascisme is méér dan Hitler en Mussolini – en associeert vervolgens zelf naar hartelust met die twee. Hij laat die link niet los, wijst niet op de verschillen, en duwt Wilders impliciet in dezelfde categorie. Wederom vraag ik mij af of dit bewust is gedaan, of dat de vooroordelen van Bovekerk hier doorschemeren. In beide gevallen is het niet passend in een werk dat pretendeert wetenschappelijk te zijn.

Even verder op pagina 26 stelt Bovekerk de kernvraag van het tweede hoofdstuk: What is fascism? Een antwoord blijft hij ons schuldig. Hij herhaalt dat Paxton het duidt als gedrag, en bewust geen sluitende definitie hanteert. Riemen sluit daarbij aan. Het moge duidelijk zijn dat dit voor Bovekerk de (enige) juiste benadering is. Hij biedt geen weerwoord, en hanteert in de rest van zijn onderzoek de “Paxton-Riemen visie” als onbetwist en feitelijk juist. Andere beschrijvingen van het fascisme worden niet genoemd.

Dit is wellicht het meest kwalijke aspect van het hele onderzoek: Bovekerk lijdt aan tunnelvisie waar het de duiding van het fascisme betreft, en daardoor kunnen de conclusies die hij trekt niet steunen op alle feiten. De juistheid ervan is daardoor per definitie niet hard te maken, en daarmee is het onderzoek in die zin waardeloos.

Zoals het er nu uitziet, is het een nagenoeg kritiekloos verhaal dat stoelt op de valse (want niet onderbouwde of zelfs maar in twijfel getrokken) premisse dat Riemen en Paxton volledig gelijk hebben. Het fascisme wordt op die manier geduid als een proces dat een zeer breed scala aan vormen kan aannemen: een schimmig vijandbeeld. Op deze manier is het maar al te gemakkelijk om Wilders tot fascist te bombarderen. Maar met de werkelijkheid heeft zo’n conclusie dan in de verste verte niets te maken.


Hoofdstuk Drie
In het derde hoofdstuk vraagt Bovekerk zich af of Geert Wilders de prototypische fascist is die Riemen omschrijft en die Bovekerk zelf gelijkstelt aan het fascisme in stadium één van Paxton. Wederom dringt de vraag zich op of deze gelijkstelling wel accuraat is, en wederom gaat Bovekerk er niet op in. Er blijft daar een leegte in de redenering zitten, waardoor deze opvatting moet gelden als een aanname. Alle conclusies die er op stoelen moeten we als onbewezen beschouwen.

Nogmaals benadrukt Bovekerk hoe belangrijk de stadia van Paxton zijn: “[W]e should remember that Paxton writes that “fascism exists at the level of Stage One within all democratic countries” ([Paxton] p. 220) and that therefore we shouldn’t be hesitant –– as some of Riemen’s critics are –– to employ the term ‘fascism’ regarding contemporary politics. Prototypical fascist movements are not identical to fascist dictatorships. Fascism in Stage One is different from fascism in Stage Four and Five. Being a prototypical fascist is not the same as being Hitler or Mussolini.” (Pag. 30)

Hier komt iets heel belangrijks aan het licht: in de theorie van Paxton is er altijd fascisme. Omdat hij geen definitie hanteert maar een proces beschrijft is alles dat ook maar enigszins voldoet aan de kenmerken die hij het fascisme meegeeft meteen te beschrijven als fascisme.

Wanneer er een heldere definitie is, kan men stellen dat er politieke bewegingen zijn die in de richting van het fascisme neigen. Wanneer men alles dat zich in die (zeer algemene, en door Paxton en Riemen zeer vaag beschreven) richting lijkt te bevinden ziet als onderdeel van een “fascistisch proces”, dan moet men dit allemaal meteen als fascistisch beschrijven. Ter vergelijking: wanneer we deze theorie op het communisme toepassen, is Job Cohen te beschrijven als een communist in stadium drie van Paxton.

Is dat redelijk? Natuurlijk is dat niet redelijk. Het gaat blindelings uit van een almaar voortstuwende beweging richting radicaler gedrag, een ontwikkeling van het fascisme. Alles dat er op lijkt, is het eigenlijk al, en zal er steeds meer op gaan lijken. En zo lang het er eigenlijk niet mee overeenkomt, definiëren we die discrepantie weg met het excuus dat het zich in een “vroeg stadium” bevindt. Het zou nog kunnen om te spreken van een mate van potentieel om in fascisme te veranderen. Dat kan men zich dan van iedere politieke beweging afvragen. Maar dan heb je een definitie nodig, meetbare maatstaven, en die geeft Bovekerk niet.

Hij vraagt zich af of de PVV aan de criteria van het eerste stadium van Paxton voldoet. Hij beantwoordt zijn eigen vraag bevestigend, en legt dit uit aan de hand van de kenmerken die Paxton aan het fascisme in dat stadium verbindt. Hier vinden we de kern van het betoog, dat dus geheel steunt op de (onbewezen) aanname dat de Paxton-Riemen visie op het fascisme strookt met de werkelijkheid. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het hele argument in één klap onderuit gehaald.

Wat zijn de kenmerken waar het om gaat, volgens Paxton? Ten eerste moet er sprake zijn van nationalisme, racisme en uitsluiting. Ten tweede moet er sprake zijn van een “anti-linkse” instelling. Ten derde moet bewust gekozen worden voor esthetiek boven inhoud in de manier van politiek bedrijven.

Het kan zonder meer in twijfel getrokken worden of deze elementen wel een goed beeld van het fascisme schetsen, maar dat is hoe Paxton het ziet, en Bovekerk neemt het voor waarheid aan. Het is duidelijk dat hij van zijn lezers hetzelfde verwacht.

Bovekerk loopt de bovengenoemde kenmerken één voor één bij langs, en zet uiteen waarom ze (volgens hem) van toepassing zijn op de PVV. In een aantal gevallen lukt dit hem heel goed, en zet hij een overtuigend verhaal neer. In andere gevallen rammelt zijn interpretatie van de feiten behoorlijk.

Moeiteloos zet Bovekerk uiteen dat de PVV nationalistisch is. Dat is iets dat de PVV ook niet ontkent, en waar de partij zelfs trots op is, dus dit zal voor helemaal niemand een verrassing zijn. De zaak ligt anders waar het de kenmerken ‘racisme’ en ‘uitsluiting’ betreft. Bovekerk behandelt eerst het punt van uitsluiting. Hij stelt dat de PVV bewust een wij-tegen-zij mentaliteit schept, en dat dit duidt op het willen uitsluiten van alles dat niet tot de eigen groep behoort. Hij vergelijkt dit met de beschrijving die Paxton geeft van het opkomende fascisme, dat een vijandbeeld oproept om zich tegen af te zetten, en poogt om alles dat niet tot de “pure” eigen gemeenschap behoort uit te sluiten.

Is dit terecht? Bovekerk typeert het wereldbeeld van Wilders en de PVV als “Manicheïstisch”, waarmee hij doelt op het dualisme dat in het Manicheïsme centraal staat. Afgezien van het feit dat hij door dit begrip op zo’n manier toe te passen onbedoeld aangeeft dat hij het Manicheïsme niet heeft begrepen, gaat ook de beschrijving van Wilders en de PVV nogal ver. Wilders polariseert zaken, maar lijkt er niet op uit om een scheiding te scheppen in de samenleving.

Gevraagd naar zijn doel geeft Wilders steeds aan dat hij het gevaar van de Islam wil bestrijden, niet dat hij bevolkingsgroepen wil segregeren of iets dergelijks. Bovekerk stelt zich voor wat Wilders zou kunnen gaan doen (in zijn ogen) en beoordeelt Wilders en de PVV naar die maatstaf. Hij rechtvaardigt zijn beschrijving van Wilders als een “uitsluiter” met een impliciet beroep op zijn eigen overtuiging dat Wilders een beleid van uitsluiting zou kunnen gaan voeren, in de toekomst. Dat is een bedenkelijke benadering.

Bovekerk geeft geen verdere onderbouwing van zijn stelling dat Wilders en de PVV een beleid van uitsluiting najagen. Hij acht zijn stelling (geheel onterecht) bewezen, en gaat verder met het kenmerk “racisme”.

“On top of his Manichean world view, Wilders proves to be a racist. “Everyone in the Netherlands that abides by the rules is welcome,” he writes (p. 72), “no matter what religion, race, or sexual preference.” We have already seen that this is not true, because in Wilders’ eyes Islam is “intrinsically incommensurable with democracy” (p. 44). But we should look at the use of the word ‘race’ here. Although Wilders implies otherwise, race isn’t like religion or sexual preference. Religion and sexual preference vary from one human being to the other. But all humans belong to the same hominid subspecies homo sapiens sapiens –– the human race. To imply that there are various human races is racist, and as Wilders does imply so here, we can conclude that he is a racist. But also if we use the word ‘race’ in its common sense usage, as a “class or kind of people unified by shared interests, habits, or characteristics” (Merriam Webster Online) we can see that Wilders is a racist. He can say that “everyone in the Netherlands that abides by the rules is welcome, ... no matter what ... race”, but Muslims – certainly a group of people unified in shared interests, habits and characteristics –– clearly aren’t.” (pag. 33-34)

Moet dit het bewijs van racisme zijn? Hier worden zeer selectieve definities gehanteerd om Wilders als racist te kenmerken. Ofwel we moeten accepteren dat er maar één ras bestaat, en dan is Wilders opmerking racistisch omdat hij van meerdere rassen spreekt, ofwel we moeten erkennen dat moslims een ras zijn, blijkbaar – en dan zou Wilders liegen omdat hij moslims uitsluit (volgens Bovekerk).

Over de vraag of menselijke rassen bestaan, is de wetenschap niet uit. Wel over het feit dat het genetisch niet veel uitmaakt tot welk ras iemand behoort, als rassen bestaan. In de dagelijkse spreektaal wordt het woord ‘ras’, hoe onwetenschappelijk dat ook is, wel vaak gebruikt om ‘huidskleur’ aan te duiden. De “common sense usage” van het woord racisme is dus niet de (nogal nutteloze) definitie die het door Bovekerk uitgekozen woordenboek hanteert.

Wat Bovekerk doet, is een valse keuze voorleggen: ras is dit, of ras is dat, en in allebei die gevallen zit Wilders fout. Dat is onzin, want het valt te verwachten dat Wilders het woord in de dagelijkse, niet-wetenschappelijke zin hanteerde en bedoelde dat mensen van alle kleuren welkom zijn. Let daar op: Wilders zei dus juist dat zoiets als huidskleur, “ras”, géén factor van belang is. Dat Bovekerk zich in de meest onmogelijke bochten wringt om hier een racistisch motief uit te halen toont aan dat hij de feiten aanpast aan zijn theorie. Wilders is volgens hem een racist, dus een opmerking van Wilders wordt op zo’n manier “ingevuld” dat deze een racistische betekenis krijgt.

Het volgende segment is bedoeld om aan te tonen dat de PVV zich afzet tegen “links”, en daarmee voldoet aan dat criterium van Paxton. Kort gezegd: deze aantijging is toepasbaar op de PVV. De partij profileert zich inderdaad als “anti-links”. Wat wel opvalt is dat Bovekerk afdwaalt in een heel verhaal over de “linkse kerk”.

Hij doet een poging om aan te tonen dat deze linkse kerk niet bestaat, en dat er in feite alleen een rechtse kerk is, waar de PVV bij hoort. Dit hele punt lijkt er aan de haren bijgesleept. Waarom? De enige reden die ik kan bedenken is dat Bovekerk op deze manier de kritiek van de PVV op “links” wil ontkrachten, zodat hij gemakkelijker kan beweren dat de PVV tegen links is om tegen links te zijn, en niet bijvoorbeeld een terechte grond heeft om kritiek op linkse politiek te uiten.

Want als er een geldige reden was, dan zou de PVV op dit punt helemaal niet in het fascistische plaatje passen. Fascisten moeten (volgens Paxton) tegen links zijn zonder geldige grond. Gewoon omdat links “de vijand” is. Bovekerk doet een poging om de PVV in dat model te plaatsen door het bestaan van de linkse kerk verwoed te ontkennen. Hij slaagt hier niet in, en de passages die hierover gaan komen verwarrend en bevreemdend over. Desondanks concludeert Bovekerk dat de PVV, gebaseerd op zijn bevindingen, precies in het plaatje past dat Paxton schetst.

Hij vervolgt door te stellen dat de PVV een manier van politiek bedrijven hanteert die draait om esthetica en niet om inhoud: “But prototypical fascist parties had another characteristic: they were an affair more of the gut than of the brain, with no philosophical underpinnings, placing form above content, and thereby transforming politics into aesthetics. The PVV’s is such an affair too. By avoiding intellectual debate, by stirring emotions rather than reason and by focusing more on its appearance in the media than on the soundness of its arguments, the PVV transforms politics into aesthetics.” (pag. 48)

Bovekerk vervolgt direct met de opmerking dat alle partijen de vorm belangrijk vinden, maar dat de PVV volgens hem fascistisch is omdat deze partij alléén om de vorm geeft, en geheel niet om de inhoud. Dat komt volgens hem overeen met de prototypische fascistische partijen in de twintigste eeuw.

Op die redenering val het één en ander af te dingen. Want wat Bovekerk in feite beschrijft, is populisme. De PVV is inderdaad met gemak als populistisch te kenmerken. De opkomende fascisten in de twintigste eeuw waren dat óók. Maar dat impliceert geenszins dat alle populisten ook fascisten zijn. De illustraties waar Bovekerk mee komt kunnen stuk voor stuk aangevoerd worden om bewijs te leveren van populisme, maar een beschuldiging van fascisme maakt hij niet hard.

De eindeconclusie van Bovekerk luidt dan ook: “Recapitulating: by avoiding intellectual debate, by stirring emotions rather than reason and by focusing more on its appearance in the media than on the soundness of its arguments, the PVV transforms politics into aesthetics. It is a prototypically fascist characteristic.” (pag. 51)

Het is accuraat om te stellen dat het een kenmerk van het populisme is. Maar nogmaals: dat het fascisme in de ons bekende gevallen sterk populistische kenmerken heeft vertoond, leidt niet tot de conclusie dat iedere populist een fascist is. Bovekerk heeft bewezen dat Wilders en de PVV populistisch opereren. Zijn bewering dat dit ze tot fascisten maakt is onterecht, en heeft geen enkele wetenschappelijke waarde.

Bovekerk heeft nu achtereenvolgens geconcludeerd dat de PVV nationalistisch, uitsluitend, racistisch, anti-links en populistisch is. Op het uitsluitende karakter valt best wat af te dingen, het racisme is op basis van het geleverde bewijs geheel niet bewezen (eerder het tegendeel!), en zowel het anti-linkse als het populistische karakter van de PVV kan gemakkelijker verklaard worden dan door het direct aan fascisme te linken.

Zoals hij al eerder in zijn onderzoek heeft gedaan, zorgt Bovekerk er ook hier voor dat de feiten passen in zijn theorie, en dat is niet wetenschappelijk te noemen. Toch gaat hij er vanuit dat zijn conclusies niet te betwisten zijn, en stelt hij dat de PVV het prototypische fascisme vertegenwoordigt:

“Driven by nationalism and racism, the PVV divides the world along Manichean lines, claiming that the Netherlands and the West are severely threatened by Islam. It promises to solve this crisis by exclusionary policies such banning the Qur’an and codifying Dutch dominance and Islam’s subservience in the Dutch constitution. The PVV regards the Left as its enemy and continuously attempts to discredit it, so that it doesn’t have to address the Left’s arguments or provide arguments itself. The PVV is a party of the gut with no philosophical underpinnings, avoiding intellectual debate and critical media, and aiming to appeal to voters’ emotions rather than reason. This is what fascist movements in Stage One did, according to Paxton. This is what the PVV does. The PVV is therefore a fascist movement in Stage One, and as such it can rightfully be called the prototype of contemporary fascism.” (pag. 51)

Zelfs als we zouden aannemen dat alle beschuldigingen van Bovekerk wáár zijn, en ik heb hierboven uitgelegd waarom dat beslist niet het geval is, zelfs dan klopt deze conclusie niet: hij beweert dat omdat fascisten bepaald gedrag vertonen, en omdat de PVV dat gedrag (volgens hem) ook vertoont, de PVV fascistisch is. Een directe afleiding. “Therefore…” Iedere wetenschapper die zijn vak verstaat kan uitleggen dat zo’n gevolgtrekking niet te rechtvaardigen is zonder kennis van omstandigheden en andere factoren die van invloed zijn. Kortom: zonder context is deze uitspraak per definitie niet bewezen.

Bovekerk zou dat moeten weten, want dit is een les die fundamenteel is voor de wetenschappelijke benadering. Sterker nog: het is een structureel element van de logica. Daarom komt deze kwestie ook altijd terug in een IQ-test: Als bladeren van een rode beuk rood zijn, wil dat niet zeggen dat alle bladeren rood zijn. Sterker nog: er zijn méér bomen met groene bladeren.

Als fascisten zich op een bepaalde manier gedragen, wil dat niet zeggen dat iedereen die (een aantal van) die gedragingen vertoont een fascist is. Sterker nog: er zijn méér mensen die (een aantal van) die gedragingen vertonen om heel andere redenen.

Bovekerk gaat hieraan voorbij. Dit is het punt waarop een integere en capabele beoordelaar niet alleen had moeten concluderen dat dit onderzoek geen tien waard is (dat was vanaf het begin al duidelijk), maar dat het zelfs geen voldoende verdient.

Zonder aan zijn eigen gelijk te twijfelen bouwt Bovekerk voort op zijn eerdere conclusie, en vraagt hij zich af of de PVV het eerste stadium al voorbij is. Riemen is er van overtuigd dat dit het geval is, en Bovekerk wil dit testen. Omdat de PVV via de gedoogconstructie invloed uitoefent, is de partij volgens hem voorbij het eerste stadium. Dit gaat er wederom blind vanuit dat de theorie en opbouw van Paxton geheel correct is.

Bovekerk vraagt zich af welke kenmerken de PVV deelt met het fascisme in het tweede stadium zoals Paxton dat beschrijft. Hij gaat hier echter verder dan hij al eerder ging in het omvormen van de feiten en definities, en ik kan me geen ander doel voorstellen dan het laten aansluiten van de waarnemingen op zijn eigen theorie.

Hij noemt eigenlijk maar één kenmerk, namelijk dat een fascistische partij macht vergaart door een samenwerking aan te gaan met de heersende partijen, hetgeen mogelijk is omdat het liberale politieke bestel faalt.

Direct is hij gedwongen om te erkennen dat de PVV de schepping is van Wilders, die zelf uit de liberale hoek voortkomt, en die al onderdeel was van de heersende partijstructuur. In plaats van een beweging die opkomt tégen die structuur, lijkt de PVV eerder een afsplitsing, die zich afzet tegen een verkeerde koers die de andere partijen volgens Wilders en de zijnen hebben ingezet. Dat komt niet bepaald overeen met de ontwikkeling van het fascisme zoals Paxton die beschrijft.

Bovekerk stelt dat omdat de PVV groot is geworden door kritiek te leveren op het politieke establishment, en doordat de PVV nu via de gedoogconstructie samenwerkt met dat establishment, de PVV aan de beschrijving voldoet. Hier volgt hij dezelfde drogredenering die hij ook maakte waar het om populisme ging. Hij gaat tevens voorbij aan het feit dat de beschrijving van Paxton eenvoudigweg niet past bij de PVV.

Paxton stelt namelijk dat het fascisme inherent antidemocratisch en antiparlementair is, en dat niet onder stoelen of banken steekt. Vervolgens gaat het fascisme tóch een alliantie met parlementair gezinde partijen aan om zo “van binnen uit” de macht te grijpen, als een soort paard van Troje. De PVV is echter voorstander van verdere democratisering op veel punten, en houdt ondanks een roep om meer directe democratie wél vast aan het parlementaire model. Hieruit valt op te maken dat de PVV niet het kenmerk vertoont dat Paxton noemt, en dat Bovekerk naar strohalmen grijpt om het tóch zo te laten lijken.

Wat Bovekerk niet lijkt te willen erkennen is dat Paxton nog een tweede kenmerk noemt van het fascisme in het tweede stadium, namelijk dat geweld een grote rol speelt in fascistische bewegingen. Bovekerk heeft de kernmerken steeds opgesomd in nette rijtjes, maar nu wijkt hij daar plotseling vanaf, en noemt enkel “a note on violence”. Dat valt op.

Hij kan niet anders dan toegeven dat de PVV geen geweld inzet als politiek instrument. Op dat punt komt de partij gewoon niet overeen met de fascisten van weleer. Is het om die reden dat Bovekerk het slechts als “noot” noemt?

Hij verklaart dit door te beweren dat Paxton zei dat geweld “a major role” speelt – maar dat zou niet betekenen dat geweld “a necessary characteristic” van het fascisme is, volgens Bovekerk. Hij legt dat niet verder uit. Als een kenmerk niet toepasbaar is, dan stelt hij zonder verdere toelichting dat het niet noodzakelijk is. Paxton heeft zoiets nergens beweerd, en noemde het gebruik van geweld consequent als een wezenskenmerk van het fascisme. Nergens is de vooringenomenheid en de bereidheid van Bovekerk om de feiten naar zijn hand te zetten duidelijker dan hier.

Bovekerk beschrijft Wilders taalgebruik vervolgens als agressief. Het Engelse woord is “violent”, waarmee hij impliciet de link met geweld legt. De PVV is gewelddadig middels het woord, lijkt de conclusie. Dat is een nogal dubieuze benadering, die er op gericht lijkt te zijn om de PVV in een negatief licht te portretteren. Feit is en blijft dat de PVV géén geweld gebruikt, en Bovekerk probeert hier om van woordkeus een gewelddadige uiting te maken.

Hij gaat vervolgens nog verder, door expliciet de link tussen Anders Breivik en Geert Wilders te leggen: “The Norwegian Right-wing extremist Anders Breivik, who on the 22nd of July 2011 murdered 69 people at a holiday camp of the Left-wing Workers‘ Youth League, certainly believed so. Breivik mentions Wilders over thirty times in his manifest (De Ruiter, 2011, August 19). “The legitimation of violence against a demonized internal enemy brings us close to the heart of fascism,” writes Paxton (p. 84). If Wilders’ violent rhetoric legitimizes violence against a demonized enemy, Wilders and the PVV are close to the heart of fascism.” (pag. 53-54)

Een heel sinistere bewoording. Als Wilders geweld goedkeurt, dan zit hij dicht bij het hart van het fascisme. Dit zegt Bovekerk vlak nadat hij heeft gezegd dat Breivik herhaaldelijk naar Wilders heeft verwezen, waarmee hij impliceert dat Breivik in ieder geval de woorden van Wilders goedkeurt.

Vervolgens zegt hij dat als de “gewelddadige” woorden van Wilders geweld legitimeren, dit op fascisme duidt. En vlak daarna ontkent hij niet dat de woorden van Wilders die goedkeuring behelzen, sterker nog, in zijn beschrijving van Wilders woorden in de alinea erboven impliceerde hij dat ze dat welzeker doen.

Met een omweg maakt Bovekerk het zijn lezers hier duidelijk dat hij van mening is dat de woorden van Wilders (mede) aanleiding waren voor de wandaden van Breivik, en dat Wilders en zijn partij om deze reden dicht bij het hart van het fascisme staan. Hij negeert het onbetwistbare feit dat Geert Wilders en de PVV iedere vorm van politiek geweld altijd hebben afgekeurd, en de afschuwelijke daden van Breivik sterk hebben veroordeeld.

Bovekerk sluit af door te zeggen dat we vooral niet te veel naar de kenmerken van Paxton moeten kijken waar die niet helemaal passen: “On the whole, I think the important thing is not so much how the PVV has taken root, but that it has taken root.” (pag. 54) Vervolgens stelt hij dat de PVV “the selling model for contemporary fascism”, is – en dat het goed lijkt te verkopen. Die beschrijving heeft hij zelf bedacht. Hij legt niet uit wat hij ermee bedoelt, of wat de implicaties ervan zijn.

De PVV, zo stelt hij, is een fascistische beweging. Dit baseert hij op de redeneringen die hij eerder in het hoofdstuk heeft aangevoerd. Redeneringen waarvan ik heb aangetoond dat ze op een aantal cruciale punten niet kloppen. Waardoor, onvermijdelijk, de conclusie onbewezen blijft.


De conclusie
In de conclusie van zijn onderzoek herhaalt Bovekerk beknopt zijn bevindingen, en zet hij bij wijze van afsluiting zijn stellingen uiteen, die hij heeft bereikt als gevolg van zijn onderzoek. Gezien de ernstige gebreken in dit onderzoek zijn deze stellingen allemaal onbewezen, en is zijn conclusie in wetenschappelijke zin inhoudsloos. Ik zal ze, bij wijze van “anti-conclusie” één voor één bespreken, en waar hij zijn standpunten herhaalt zal ik mijn kritiek op die standpunten herhalen, zodat het duidelijk wordt dat zijn conclusies onterecht en onwetenschappelijk zijn.

“1. In the Netherlands, Wilders and his Party For Freedom are indeed, as Riemen claims, the prototype of contemporary fascism. Driven by nationalism and racism, the PVV divides the world along Manichean lines: it is ‘us’ –– the Netherlands and the West in general –– against ‘them’ –– meaning Islam and therefore Muslims. The PVV proposes a vast amount of exclusionary policies to solve this ‘problem’, inter alia a ban of the Qur’an and a change of the Dutch constitution to make discrimination against Muslims possible. The PVV sees the Left as its enemy and the elite in general as the enemy’s accomplice. The PVV endeavors to discredit the Left a priori, tabooing its opinions in order to exclude it from the debate and to avoid having to address its arguments. The PVV is an affair more of the gut than of the brain, with no philosophical underpinnings. By avoiding critical media and intellectual debate, by placing form above content and by stirring emotions rather than reason the PVV transforms politics into aesthetics. These are all characteristics typical for prototypical fascist movements and Geert Wilders and his PVV can therefore rightfully be called the prototype of contemporary fascism.” (pag. 59)

Racisme en beleid gericht op uitsluiting zijn niet bewezen, die beschuldigingen stoelen enkel op de twijfelachtige interpretaties van de heer Bovekerk zelf. Dat de PVV “links” als tegenstander ziet is duidelijk, dat dit a priori gebeurt, in plaats van op inhoudelijke meningsverschillen, is een aanname van Bovekerk die hij nergens hard maakt. Dat de PVV zich vooral richt op vorm en minder op inhoud is een kenmerk van populisme, niet van fascisme. Dat fascisme ook populistisch is maakt een partij die populistische kenmerken vertoont nog niet fascistisch. (Nota Bene: Bovekerk beweert dat de PVV zich alléén op de vorm richt, en geheel niet op de inhoud – dat lijkt mij schromelijk overdreven.)


“2. In the Netherlands, Geert Wilders and the PVV are more than the prototype of contemporary fascism. They are its selling model, and they sell well. The PVV is past Stage One and has entered Stages Two and Three. The PVV has firmly rooted in Dutch politics and it has seized significant power by means of the gedoogconstructie –– the construction by which the Dutch minority government relies in various ways on the PVV’s support. The PVV took root partly on its own and partly in alliance with the establishment, an alliance that has legitimated its particular views and general attitude. The PVV does not use physical violence, but its rhetoric is at times highly combative. It carries the same message as early twentieth century fascist violence: that only the PVV is tough enough to save the nation from hostile threats. Such militant rhetoric can give its supporters the idea that violence is justified, and regrettably it has done so in the recent past.” (pag. 59)

De term “selling model” is in deze context een creatie van Bovekerk zelf, en hij legt niet uit wat het betekent. Hoe kan hij dan bewijzen dat het van toepassing is op de PVV? Een oordeel zonder definitie is voor de wetenschap niets waard. Bovekerk stoelt geheel op de theorieën van Paxton en Riemen, die ook in bredere zin geen definitie van het fascisme bieden. Alleen wie er blind van uitgaat dat deze visies kloppen, kan er de conclusies aan verbinden die Bovekerk er aan verbindt. Is er wel een eerste, tweede of derde stadium? We moeten dit accepteren om de redenatie van Bovekerk te kunnen volgen. Dit is in strijd met het wetenschappelijke beginsel dat er eerst een definitie van bijvoorbeeld een politieke stroming moet zijn voordat men kan vaststellen of een partij (deels of geheel) binnen die stroming valt.

Daar komt nog bij dat Bovekerk zelf de kenmerken die Paxton hanteert ombuigt waar hem dat uitkomt. Hij negeert dat de PVV niet antidemocratisch en niet antiparlementair is – volgens Paxton wezenskenmerken van het fascisme. Bovendien stelt hij de agressieve woordkeuze van de PVV gelijk aan politiek geweld, iets dat hij niet rechtvaardigt. Ook dit voldoet niet aan het kenmerk van politiek geweld zoals Paxton dat omschrijft. Hij voegt er zelfs aan toe dat de woorden van de PVV de achterban het idee kunnen geven dat geweld gerechtvaardigd is, en gaat daarbij (bewust?) voorbij aan het feit dat Geert Wilders en de PVV iedere vorm van politiek geweld expliciet afkeuren, altijd en overal.


“3. The PVV is a fascist party. The PVV exhibits political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline and victimhood. The PVV is a nationalist and anti-Islam party working in uneasy collaboration with a minority government of traditional elites. The PVV is a party striving to unite, energize and purify the Dutch community. The PVV is a party that is willing to abandon democratic liberties in order to protect the community from alien threats. The PVV is not a party of militants, nor a party violently pursuing internal cleansing and external expansion. But the PVV is a party that employs militant rhetoric and that proposes exclusionary policies, e.g. to deny Muslims freedom of religion and to ban the Qur’an. Paxton’s “short handle” of fascism fits the PVV very well.” (pag. 60)

Deze stelling herhaalt in feite wat de eerste twee stellingen ook al beweerden. Hier wordt aan toegevoegd dat de PVV bereid is om democratische vrijheden op te offeren, hetgeen geheel voorbijgaat aan het feit dat de PVV gelijktijdig streeft naar méér democratie op een scala aan terreinen. We kunnen hoogstens stellen dat de PVV de democratie anders wil invullen, maar niet dat de partij de democratie ondermijnt of tegenwerkt. Kortom: Bovekerk ziet wat hij wil zien, en negeert de (vele) aspecten van de PVV die niet in zijn plaatje passen.


“4. The PVV is a fascist party and its leader Geert Wilders is a fascist.” (Pag. 60)

Dit is een herhaling van het derde punt, zonder enige argumenten, met de enkele toevoeging dat ook Geert Wilders als persoon een fascist is. Geen uitleg wordt gegeven. Deze stelling heeft geen enkele toegevoegde waarde.


Bovekerk concludeert dat dit zijn onderzoek was. Ik concludeer dat dit mijn reactie op zijn onderzoek is. Het is mijn conclusie dat Bovekerk géén van zijn stellingen heeft kunnen bewijzen, dat hij ernstige redeneerfouten heeft gemaakt, en dat zijn werk voor een groot deel stoelt op onterechte aannames en valse premisses. Daarnaast is hij zijn stelling dat zijn werk “geen moreel oordeel” velt niet nagekomen: uit het feit dat hij keer op keer de feiten ombuigt om de PVV binnen zijn omschrijving van het fascisme te laten vallen, maak ik op dat hij zich hiervan bewust moet zijn geweest.

Zijn woordkeuze - “violent rhetoric,” de “Islam Basher” Van Gogh, etc. etc. – duidt er op dat hij wel degelijk een moreel oordeel heeft, en dat niet buiten zijn onderzoek heeft kunnen houden. Ook dat doet sterk af aan het wetenschappelijk gehalte en de uiteindelijke waarde van zijn werk. Al met al heeft Bovekerk een goed geschreven verhaal neergezet, waar hij duidelijk zelf achterstaat. Inhoudelijk vertoont het echter fundamentele problemen.

Hoe is het uiteindelijk mogelijk dat iemand concludeert dat Geert Wilders een fascist is en de PVV een fascistische partij is zonder een sluitende definitie van fascisme aan te leveren? Ik concludeer dat dit enkel mogelijk is doordat de onderzoeker van tevoren al had bepaald dat er sprake was van fascisme, en naar die conclusie toewerkte. Waar de feiten niet pasten in dat beeld, stelde hij zo goed en zo kwaad als dat ging de feiten bij. In de wetenschap is dat een doodszonde.

Hoe kan het dan toch bestaan dat een onderzoek dat geen goede definities hanteert – en dat, zoals nu duidelijk is, in strijd is met de meest basale wetenschappelijke beginselen – een tien krijgt? Ik kan mij niets anders voorstellen dan dat de personen die verantwoordelijk waren voor de beoordeling dezelfde mening als de onderzoeker zijn toegedaan, en dat ze bewust of onbewust de fouten en gebreken in het onderzoek hebben genegeerd, simpelweg omdat de conclusie ze zo ontzettend aansprak.

Het is tenslotte hoogst uitzonderlijk dat een onderzoek met een tien wordt beoordeeld. Van de beoordelaar, dr. De Ruiter, is bekend dat hij een uitgesproken afkeur heeft van de PVV. Ook de tweede lezer, dr. Blommaert, heeft vaker kritiek op de PVV geleverd. Het doet mij vermoeden dat de beoordelaars niet de wetenschappelijke kwaliteit hebben beoordeeld, maar de politieke standpunten die worden ingenomen.

101 opmerkingen:

 1. Mag ik u danken? Perfecte anatomie van een wetenschappelijk misbaksel. Iedereen met een mening over dit onderwerp zou uw bijdrage van A tot Z moeten lezen. @ErikOltmans

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mijnheer Oltmans, dank u vriendelijk voor uw aardige reactie! Dat stel ik zeer op prijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit is een uitgebreide analyse, en met het meeste ben ik het ook wel eens. Zelf heb ik een iets kortere kritiek gegeven op [ http://www.furorteutonicus.eu/?p=647 ], waarbij ik misschien zowel fellere bewoordingen gebruik als ook meer begripvol ben voor 't feit dat het slechts een bachelorthese is. Maar kritiek op het stuk en op de subjectiviteit rond het geheel is m.i. terecht. Wel vind ik het goed van de auteur en de begeleiders dat ze dit in de openbaarheid doen en zich kwetsbaar maken voor de nodige kritiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb hem aanbevolen op Faceboek. Zal dat later in de week ook nog doen op Keizers & Kleren.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dank voor het fileren van Bovekerks als wetenschap vermomd venijnig stukje propaganda.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Helemaal eens met Erik Oltmans, ben blij dat
  er tenminste columnisten zoals u er nog zijn. Ga zo door en veel succes toegewenst met uw schrijfsels Mister Victor van der Sterren.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Goed stuk Victor, scherpe analyse en helder verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goed werk Victor. je hebt een mooie 4 kant stelling gemaakt in je blog.

  Ik zal mij er nog eens goed in verdiepen.. Want ik ben het met je eens.. hier klopt iets niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wouw, wat een grondige analyse heb je hiervan gemaakt. Duidelijkheid in de brei der meningen, zeer waardevol stuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Er is een boek, 'Fascisme en Nationaal-Socialisme', volgens mij van prof. Swaen, wat het verschil uiteenzet tussen beide stromingen. Zijn conclusie: Italiaans fascisme en Duits nationaalsocialisme zijn zo verschillend als een Duitser en een Italiaan. Fascisme ontstond uit het Italiaanse socialisme en had een lage hierarchie (Fasci = groepen, functioneerden los van elkaar). Duits Nazisme had een sterke hierarchie (naar model Jezuitenorde) en was anti-semitisch, wat het facsisme in beginsel niet was.

  Bovekerk maakt niet eens melding van dit verschil!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Alle scripties van de UvT worden online gezet, dat heeft dhr. Bovekerk niet zelf gedaan...

  Mooi uiteengezet hoe een gebrek aan kennis en goede begeleiding tot een zeer matig en geenzins wetenschappelijk stuk hebben geleid.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Sterk betoog. Moest lachen over het gegeven dat hij Wilders een racist noemt omdat hij het begrip 'ras' noemt. Hoe zit dat dan met artikel 1 van de grondwet?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. "Het doet mij vermoeden..."

  Jou vermoeden is nog geen feit. En sommige van je beweringen zijn ronduit onjuist. Geef het nog een kans jongen, maar wel objectief dan he. Want je hanteert beetje de stijl van Wilders: "het is zo omdat ik het zeg", ik lees weinig feitelijke juistheden in je betoog.

  Wilders voor meer democratie?? HOE DAN?
  PVV = niet Wilders alleen, JAJA Bosma handelt alleen na goedkeuring van de leider.

  Echt nieuwe stijl betogen wordt hier gehanteerd. (lees Pvv stijl)
  Je herhaalt en herhaalt dat Bovekerk feiten verbuigt en aannames maakt, je beschuldigd hem van zaken, maar nergens geef je een feitelijke onderbouwing... jammer jongen

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

  je verdedigd je blonde leider en de PVV wel met hart en ziel zeg. Ben je ook zo'n gefrustreerde kiezer?

  Je hebt geen scriptie nodig om te zien dat Wilders inderdaad een fascist is, ieder weldenkend mens kan dit beoordelen.
  Alleen net als vele PVV-ers, schiet je direct in de verdediging. Zonde. Objectiviteit is ver zoek bij Pvv (-ers).

  Dit gezegd hebbende, ik vind dat hij op bepaalde politieke punten echt wel gelijk heeft, daar doet het niet aan af. Maar het blijft een enge fascist.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @evz: Volgens mij gaat het hier om de juistheid van het stuk van dhr. Bovekerk, niet om het beargumenteren van een andere mening. Inhoudelijke argumentatie lijkt me niet noodzakelijk om aan te tonen dat een stuk zeer slecht is opgesteld? Het siert de schrijver van deze blog zelfs dat hij erbij zet dat het om 'zijn vermoeden' gaat, omdat hij hiermee aangeeft dat het de manier is waarop hij het stuk heeft geanalyseerd en dat het mogelijk is dat anderen het misschien niet op dezelfde manier zien. Dat had dhr. Bovekerk ook beter kunnen doen.
  Misschien is het u ontgaan dat het niet om de PVV gaat en voelt u zich persoonlijk aangevallen. Dat is werkelijk jammer. Er had immers ook 'sp' of 'cu' kunnen staan. Het gaat er juist om dat dhr. Bovekerk niet de juiste manier van analyseren heeft gebruikt en dat dit blijkbaar als perfect gezien werd door zijn begeleiders.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. nee ik bedoelde:
  Pvv(-ers) voelen zich snel aangevallen, want waarom anders maakt geenstijl, bovenstaand auteur, jij en anderen zich dan zo druk om een scriptie van een student(!) ipv bijvoorbeeld de recessie, de euro, de lening naar Griekenland etc etc...

  en ik vind een 10 ook bizar, maar de scriptie benaderd dit cijfer wel, omdat de uiteenzetting gewoon klopt, dat jij en victor er niet mee eens zijn is ook subjectief!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hulde voor deze analyse!
  @ Evz, voel je je persoonlijk aangevallen?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. waarom maken Geenstijl, bovenstaand auteur, jij en anderen zich zo druk om een scriptie van een student(!!)
  ik zal toch durven te beweren dat de pvv-ers zich aangevallen voelen, een scriptie...van een student...ik bedoel...

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Chapeau meneer Van der Sterren

  Gurtie Legierse

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik had niet gevraagd of wij elkaar konden tutoyeren, dank u wel.

  U doet een aanname: iedereen die zich hier druk overmaakt is een PVV-er.
  Dat kunt u niet weten, want u weet niet wie zich hier druk om maakt en of zij op de PVV (zouden) stemmen. Wat mij waarschijnlijker lijkt is dat de gehele wetenschappelijke samenleving zich er druk om maakt dat de docenten zich door hun mening laten verleiden tot het overwaarderen van scripties. Ik vraag mij af in hoeverre de PVV daar iets mee te maken heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Beste Victor,

  Bedankt voor deze grondige analyse, je hebt duidelijk onder woorden gebracht wat menigeen aanvoelde dat er rammelde aan dit betoog (ik zeg betoog aangezien ik dit niet kan zien als scriptie). Chapeau!

  Wat mijns inziens nog veel erger is, is dat dit de 3e hoogleraar van 1 universiteit is binnen 1 jaar die laat zien politiek gemotiveerde pseudo-wetenschap te publiceren (na Stapel en Vonk). Het is zorgwekkend dat het niet uniek is om binnen dit instituut verwerpelijke wetenschappelijke ethiek en een chronisch gebrek aan objectiviteit te laten prevaleren in VERSCHILLENDE groepen....

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ben benieuwd of Bovekerk hier inhoudelijk op gaat reageren. Het lijkt me niet al te lastig deze analyse uit elkaar te trekken. Het komt mij voor dat deze evengoed, zo niet meer berust op losse aannames, stellingname en verdraaiingen. Het laatste woord is niet natuurlijk nog niet over gesproken, maar ik denk dat de conclusie van Bovekerk overeind blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik vind dit een uitstekend stuk. Zeer scherp geanalyseerd. Mijn grote complimenten.
  Zelf had ik al contact met de heer de Ruiter. Die mailde mij dat ik nog geen oordeel over de thesis mocht hebben omdat ik hem nog niet had gelezen. Afgelopen weekend helemaal gelezen. En ook mijn mond viel open van verbazing dat zo'n monsterlijk gedrocht van een thesis een tien had gekregen. Victor bedankt voor het deskundig fileren van dit wetenschappelijke misbaksel. Dat deze recensie maar vele lezers mag krijgen. By the way: komt dit stuk ook (net als het misbaksel) in het Engels op internet? Nogmaals: chapeau !!!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @EVZ
  Victor hoeft niet iets te bewijzen. Hij haalt alleen de argumenten van de ander onderuit. Als je gelijk wilt krijgen hoef je alleen andermans ongelijk te bewijzen. Hierin is hij geslaagd, en al de rest is overbodige bonus.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Uitstekend verwoord. De universiteit Tilburg heeft wederom enorm in eigen voet geschoten door met deze matige en bevooroordeeld escriptie zo hoog van de toren te blazen. Het zoveelste incident in een reeks aan academische "missers". Het is wachten op een formeel excuus van de Universiteit en een flinke reprimande voor de bevooroordeelde professoren in kwestie.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hoi Victor,
  Ik ben zelf geen wetenschapper dus bedankt voor je zeer begrijpelijke uiteenzetting!

  Ben benieuwd of PenW je gaan uitnodigen dit links populistische wanproduct van Bovekerk te becommentariëren. (ik ben zelf overigens niet bepaald een fan van de PVV maar het wordt me politiek gezien allemaal veel te smerig gespeeld)
  Gr A.J.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Uitzonderlijke claims hebben uitzonderlijk bewijs nodig. Deze analyse geeft duidelijk aan dat dit niet het geval is. Voor alle mensen die denken dat dit een pro-pvv artikel is moeten zich eens realiseren dat niet alleen PVV-stemmers spuugzat zijn van het continue beledigen van een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger (die niet meer veilig over straat kan) door een zichzelf verklaarde 'morele elite', inderdaad vaak links georiënteerd. Een hypothetische scriptie over de vermoedelijke banden tussen GroenLinks en Pol Pot zou ongetwijfeld net zo heftig bekritiseerd worden door Mr. Van der Sterren. Willen de fatsoensrakkers op deze site even hun verlies nemen?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. nee het valt mij op hoe snel iedereen op z'n achterste benen staat als het over de PVV gaat. Inclusief de PVV zelf.
  Echter beledigen en degraderen van andere meningen door de PVV is schering en inslag.

  ik zie een dubbelmoraal....en zelfs als dit wordt aangekaart, gaan er veel frontaal in de aanval.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. - Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
  - Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
  - Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
  - Het fascisme is extreem nationalistisch.

  slechts enkele puntjes van wikipe gehaald, herken je er dan niets in? En dan gaat het me niet om de discussie over de beredenering van de scriptie.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik vind artikel dit een sterk stuk. Je kunt een betere scriptie schrijven die de stelling "bewijst", al loop je altijd tegen methodologische problemen aan. Bijvoorbeeld het trekken van een conclusie op basis van KENMERKEN. Het klopt dat dit logischerwijs niet klopt. Maar ja, uitgaan van een definitie heeft weer als zwakte dat je de definitie "gewoon" in twijfel trekt en daarmee het hele betoog. Zoals vd Sterren hier ook "convincingly" doet met een aantal aannames. Waaruit overigens natuurlijk niet de conclusie kan worden getrokken dat de beweringen NIET waar zijn, zoals al op vele andere sites gebeurt. Het is "enkel" niet bewezen en daarom geen overtuigende aanname of stelling. In dat opzicht zit ik er niet zo mee om de scriptie als pamflet de beschouwen. Voorts zie ik graag een soortgelijke analyse van Bosma's boek.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Na het lezen van zowel de thesis van Dhr Bovekerk, als uw kritiek op zijn werk en de reacties daar onder kan ik niet anders concluderen dat dit de werking van een academisch debat pur sang is. Bovekerk doet inderdaad een aantal aannames die beperkt onderbouwd zijn en is met vlagen selectief met bronnen materiaal. Al met al ben ik het met u eens dat het geheel erg teleologisch overkomt. de thesis van Bovekerk leest aangenaam maar is in mijn ogen puur alleen op basis van de leesbaarheid een voldoende waard, een tien benaderd dit geen enkel moment. Dit zouden beide docenten vanuit een academisch oogpunt moeten onderstrepen. Daarom is het in mijn ogen goed dat er met een buitengewoon kritische blik naar dit werk gekeken wordt, iets wat in principe met iedere academische publicatie zou moeten gebeuren, juist om incidenten als die met Dhr. Stapel te voorkomen. Ik ben voor discussie, mits inhoudelijk en gestoeld op feiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Orwell: http://orwell.ru/library/articles/As_I_Please/english/efasc

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Het gaat hier niet om de PVV. Het gaat over het principe:

  Een student krijgt een 10 voor een scriptie dat gaat over de "onnatuurlijkheden van het homohuwelijk". Deze scriptie is beoordeeld door 2 streng gelovigen die openlijk tegen het homohuwelijk zijn.

  Een scriptie moet zowel objectief opgesteld worden als beoordeeld worden.

  In dit geval is van geen van beide sprake.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Ben als niet-wetenschapper zeer onder de indruk van het 'fileren' van heer Bovekerks thesis. Dank voor uw heldere uiteenzetting.
  Ben overigens ook diegenen die kommentaar leverden, hetzij positief, hetzij negatief, dank verschuldigd. Het was voor mij als 81-jarige niet-PVV-stemmer beslist zeer leerzaam.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @evz

  - Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.

  Wilders is niet charismatisch, hij maakt veel mensen boos met zijn taalgebruik. Hij werkt voor zijn eigen achterban, maar pretendeert niet de Grote Leider van iedereen te zijn (Job Cohen doet dat bijvoorbeeld wel). De PVV fractievergaderingen vinden in democratisch overleg plaats. Er is geen autoritaire structuur te herkennen bij de PVV.

  - Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

  De PVV streeft naar democratie, is democratisch gekozen en bewijst te kunnen samenwerking met de regering in de gedoogconstructie. Zij streven dus bewezen niet naar politieke dictatuur, want dan hadden zij iedere vorm van samenwerken verworpen, zoals de NSB en NSDAP dat wel deden.

  - Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

  De PVV schaft weliswaar nutteloze subsidies af, maar vertelt niemand hoe te moeten leven. PVV streeft niet naar "volledige controle" over welke organisatie dan ook.

  - Het fascisme is extreem nationalistisch.

  De PVV is hooguit gematigd nationalistisch en wat dat betreft eerder cultureel conservatief. Bovendien is Wilders de meest internationale politicus van Nederland, spreekt vaker in het buitenland dan wie dan ook. Zijn collega's zijn jaloers op zijn bekendheid in het buitenland. De PVV is een wereldpartij, met banden van Amerika tot Japan.

  Tenslotte: de PVV-aanhang komt oorspronkelijk van de PvdA, de SP en het CDA. Dus die mensen zijn zeker niet fascistisch. Tenminste, laten we hopen. Want als Bovekerk de PVV 'protofascistisch' noemt, dan moet de bron van dit protofascisme de PvdA zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Beste evz, een reactie op je laatste opmerking. Je geeft aan duidelijk niet te begrijpen wat de strekking van dit betoog is. Je reactie, met daarin wat kenmerken van fascisme uit Wikipedia (en dus nog niet eens van Riemen en Paxton) slaat daarmee volledig de plank mis. De situatie is als volgt: Een uni geeft een tien voor een bewering over de PVV op basis van een zeer broze en lang niet vaststaande definitie van fascisme . Een tien kan op basis daarvan al nooit worden gegeven. Of de PVV al dan niet protofascistisch is, doet helemaal niet ter zake in dit betoog. Dat is een hele andere discussie die niets met dit betoog te maken heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @Aars: laatste zin. Ik ken vd Sterrens werk wel van de Liberalemedia site. Altijd goed, maar met een bias richting "rechts" liberalisme (VVD, D66). Dat mag uiteraard, maar daarmee betwijfel ik de laatste zin. Vandaar mijn uitnodiging om de ideologische blauwdruk van de PVV-coryfee Bosma, redelijk factfree, ook te fileren ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @ JC
  1 geen autoritaire structuur? Wilders is enig lid van de partij hallo!
  2 daarom beledigen ze iedereen met een andere mening en proberen ze simpelweg te verbieden.
  3 dus daar ben je het mee eens? Hij probeert controle uit te oefenen op de culture en sociale sector ter eigen gewin.
  4 pvv is behoorlijk extreem (voorbeeld 1: ze willen ieder basisschoolkind het wilhelmus laten zingen 's ochtends. voorbeeld 2: ze gooiden een ballontje op of de oude NL-vlag niet terug kon, de oranje-wit-blauw-vlag, de vlag die werd gevoerd en geassocieerd wordt met de slaventijd)

  Dussss je zegt dat het niet zo eens maar je hebt geen enkel argument waar dat uit blijkt. En waarom je de pvda of cda erbij haalt is voor mij een raadsel.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Beste lezers, reageerders,

  Dank u vriendelijk voor uw reacties tot nu toe, en voor de reacties die wellicht nog komen. Ik waardeer uw complimenten én uw kritiek - en nog meer dan dat waardeer ik het debat dat u onderling voert.

  Zoals reageerders hierboven al hebben aangegeven, het is het open debat dat tot échte kwaliteit leidt. Debat op de inhoud, op de feiten.

  Dank u allen dat u daar aan bijdraagt.

  Dat gezegd hebbende: ik heb één reactie verwijderd. Niet omdat deze reactie kritisch op mijn stuk was, maar omdat het een reactie van een vertegenwoordiger van de PNVD (de "pedopartij") was.

  Ik neem hier geen stellingname in over het mogelijk verbieden van die partij, maar ik kan mij absoluut niet met de standpunten ervan vereenzelvigen. Integendeel.

  Aangezien dit mijn persoonlijke blog is, wil ik hier geen platform voor de PNVD bieden, of zelfs maar de indruk wekken dat ik dat doe.

  Daarom heb ik de reactie in kwestie verwijderd. Ik hoop op uw begrip daarvoor.

  Groet,

  Victor van der Sterren

  BeantwoordenVerwijderen
 41. @ missmascara
  je hebt helemaal gelijk, dat was ook niet het streven van die opmerking.

  Maar na het lezen van de scriptie en het commentaar kan ik niet anders concluderen dat het een uitstekende scriptie is dus. Want victor maakt geen sterk punt.

  Een term die hij niet kent, schuift hij af als zelf verzonnen. (zwak hoor, misschien ken jij de term niet en een ander wel)

  Hij beweert dat Henk niks kan bewijzen en dus de stellingen niet kan onderbouwen. WAT? Dat doet hij juist in de scriptie.

  Victor merkt op dat het een 10 is door dezelfde mening van de beoordelaar, maar het gaat toch nie om de mening maar om de discussie en de onderbouwing bij een scriptie?

  Victor stelt dat Henk begrippen uit verband rukt en aannames maakt, toon maar aan dan!

  Victor je roept heel veel: dat klopt niet, en dat is een aanname en dat is een leugen. Maar nergens lever je bewijs ervoor. Geef dan aan waarom je dat niet vindt.

  Victor valt over kleine woordjes als violent-taalgebruik, Henk stelt daarmee niet de pvv gelijk aan geweld, dat doe jij net helemaal zelf!
  echt je hanteert zelfs de stijl van wilders, veel roepen maar als je goed luister, hoor je toch niet zoveel zinnigs (helaas hoor echt, ik ben politiek ook beu, maar zal nooit op een fascist racist als wilders stemmen)

  BeantwoordenVerwijderen
 42. evz, je snapt gewoon het idee van dit betoog niet. De schrijver neemt het niet voor de PVV op, maar laat zien dat de scriptie slecht in elkaar zit, dat er zomaar aannames worden gedaan en dat feiten worden verdraaid zodat ze in het betoog passen.
  De schrijver veroordeeld dat en vraagt zich af hoe hier een 10 voor gegeven kan zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Bedankt voor de zorgvuldige analyse van de thesis, u heeft veel duidelijk gemaakt.Het tegenstrubbelen van één persoon,die telkens weer aanvulling denkt te moeten geven op zijn verwarde reacties, is niet maatgevend voor de wel weldenkende lezers.

  Het is altijd weer eigenaardig te moeten constateren dat degenen die Wilders geschreeuw en gebral verwijten, dat zelf heel goed kunnen en zichzelf daarbij regelmatig overschreeuwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Ik reageer zelden op dit soort dingen maar ik moet nu toch echt even mijn ei kwijt. Er wordt constant gedaan alsof degene die die bachelorscriptie heeft geschreven beweert te hebben bewezen dat Wilders een fascist is. Ook VvanderSterren valt hem aan op het feit dat hij dit niet bewijst, omdat hij geen definitie van fascisme geeft. Dit is inderdaad waar, de auteur bewijst niks. Dit kan ook niet omdat fascisme geen duidelijk afgebakend en dus definieerbaar begrip is.

  Wat de auteur wel doet is een model over het ontstaan van fascistische groeperingen toepassen op de PVV en vervolgens concluderen dat de pvv volgens dat model goed te beschrijven is als fascistische partij in een bepaald stadium. In dit soort wetenschap is 'bewijzen' zoals dat bij exacte wetenschappen gebeurt niet mogelijk. Het is wel mogelijk om aan te tonen dat iets duidelijk binnen een bepaald proces of mechanisme valt, of een nieuwe manier van kijken naar een onderwerp bereiken. De auteur van de bachelorscriptie doet dit eerste, en ook heel goed. Natuurlijk gaat een student met zijn bachelorscriptie niet het wiel uitvinden en 'bewijzen' dat de pvv fascistisch is. Fascisme is zo iets ingewikkelds, net als bijvoorbeeld liberalisme, dat je nooit helemaal sluitend kan vaststellen wat het nou precies is en zeker niet wie het dan zou zijn.

  Tenslotte: Ik hoor weer veel mensen roepen dat dit allemaal linkse propaganda is en dat studenten op de universiteit allemaal worden gebrainwashed enzo. Ten eerste leer je op de universiteit (anders dan op HBO) niks voor waar aan te nemen maar juist constant alles te betwijfelen en spiegelen aan je eigen inzicht. Het feit dat veel geluid uit de universitaire hoek en met name sociale wetenschappen inderdaad links is kan je ook precies andersom verklaren: misschien ontwikkelen de mensen die er veel over lezen en nadenken wel meer linkse ideen dan mensen die dit niet doen. Hetzelfde kan je zeggen van de beschuldiging van Wilders dat Nederlandse rechters allemaal d66 rechters zouden zijn. Misschien denken mensen met de meeste kennis over onze rechtsstaat wel vanuit hun expertise dat de d66 de beste optie is..

  Natuurlijk kan je niet bewijzen dat Wilders een fascist is, vooral als hij het zelf zo stellig ontkent. Maar er zijn wel degelijk duidelijke vergelijkingen te trekken tussen de pvv en vroegere fascistische bewegingen. De bewering dat Wilders juist tegen fascisme (want islam) is snijd totaal geen hout. Ten eerste is islam aanduiden als fascistisch even zo niet nog meer dubieus, en daarnaast snijd het bestrijden van fascisme het zelf fasscistisch zijn niet uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Beste Victor,

  Dank voor de goede analyse. Ik heb zelf twee scripties geschreven, ben momenteel met mijn derde bezig en mijn mond viel ook even open toen ik het stuk van Bovekerk las.

  Aanvullend op uw analyse, zou ik willen argumenteren dat het stuk van Bovekerk helemaal geen scriptie is. Ik heb geleerd dat een scriptie (in sociale wetenschappen) een bijdrage of reflectie dient te bieden aan een (al bestaande) theorie en dat doet Bovekerk niet. Er is geen theoretisch kader en geen aandacht voor wetenschappelijk debat. Het stuk van Bovekerk is, zoals hij zelf in zijn introductie ook schrijft, een essay.

  Bovekerk baseerd zich hoofdzakelijk op bronnen uit de media (hij verwijst zelfs naar een filpje op Dumpert) en hij geeft, zoals ik al zei, geen bijdrage aan sociaal-wetenschappelijke debatten.

  Hoewel Bovekerks stuk zeer goed is geschreven, is het simpelweg geen scriptie en ik stoor mij er vooral aan dat de Uni Tilburg essays met scripties verwart.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Fascisme is niet "ingewikkeld". Fascisme is ontstaan uit het Italiaans socialisme. De stroming verdeelt zich met een vlakke hierarchie in "fasci" (groepen) die los van elkaar operereern, maar met een collectieve geest. Een beetje zoals Al-Qaida terreurcellen opereren, maar dan politieker en grootschaliger. Het Italiaanse fascisme was in de kern NIET racistisch of anti-semitisch. Het Duitse nationaal-socialisme was dat wel.

  Het Italiaanse fascisme collaboreerde weliswaar met Duitsland in WO2 nadat deze uitbrak, maar veroorzaakte die oorlog niet en had van zichzelf geen expansiedrift. Het Italiaans fascisme was ook niet verantwoordelijk voor de Holocaust.

  In essentie kun je stellen dat fascisme een geweldadige vorm van socialisme is. In dat opzicht komt het grootste politieke gevaar in Nederland van de SP en de PvdA. Het is juist Job Cohen die de protofascistische "Grote Charismatische Leider" speelt. Die man is levensgevaarlijk!

  P.S. Als Wilders een fascist is, dan is fascisme kennelijk een gezellige eetclub. De scriptie van Bovekerk bagatelliseert namelijk het ware fascisme c.q. nazisme (Bovekerk ziet geen onderscheid, onderzoekt het ook niet).

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Beste Victor

  Is het geen idee om uw analyse in verkorte versie naar NRC H of de Volkskrant te sturen?

  Bastiaan

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Waren mensen maar eens zo kritisch als Wilders al zijn claims over moslims doet....Waarom toch altijd voor die vent opnemen (ik snap wel dat het gaat om een these en een cijfer), maar de lul wordt altijd door intellectuele hoek verdedigd....Dezelfde hoek die hij kapot loopt te maken. Ze moeten zijn statements een keer onder een meetlat leggen, dan kun je pas zien hoe incorrect ze zijn.

  De man maakt cultuur dood, heeft het over volksvijand nummer 1, zowel links als moslims....Staan voor een autoritair regime met stadscommando's die Marokkanen in de knieen moeten schieten. Wil een taks op moslim kledij, elke positieve invloed van multiculturaliteit leidt tot kamervragen en woede (arabische muziek in een bus of het liedje "Mijn tante uit Marokko"!!!!), heeft het over deporteren van Nederlandse staatsburgers....En ik kan nog heel lang doorgaan....De schaamte en gene van Nederlanders om te accepteren dat het uit onze hoek kan komen zorgt voor deze genante vertoning waarin de man continu wordt verdedigd om er zelf maar niet mee geconfronteerd te worden en ondertussen voeden ze daarmee zijn populariteit. Het is een fascist en racist pur sang....Geef hem de macht en mensen gaan sterven....

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @JC

  Ontzettend ranzige geschiedvervalsing door het lef te hebben te zeggen dat het fascisme ontstaan is uit linkse socialistische hoek (aartsvijand van de fascisten nog wel!)

  Lees eens een boek. Wat een dommigheid wordt er hier door u tentoongespreid zeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @JC

  Je comment slaat kant nog wal. Lees zelf eerst eens even de definitie of zoals vaak gebruikt de omschrijvingen van fascisme.
  Regel #1 Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.

  Oftewel je stelling dat SP en PvdA profascistisch zijn is gelijk al onjuist. Fascisme is een geen van beide. Wat overigens overeenkomt met de PVV. Die aan de ene kant links is(zorg,aow) en aan de andere kant juist meer rechts(streng migratiebeleid)

  Hier en daar zijn er vergelijkingen te trekken maar ik zie de PVV en Geert Wilders niet als een fascistische partij. Dit voornamelijk omdat de PVV zeer tegen geweld is en fascistische partijen geweld verheerlijken en als noodzaak zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. @Vin, pvv zeer tegen geweld?

  "Marokkanen in de knieen schieten"
  "stadscommando's?"
  "Met zwaard ten strijde trekken tegen de islam"?

  Iedere partij zegt in essentie tegen geweld te zijn. Maar dit is holle retoriek als men tussen de regels doorleest.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. UNIVERSITEIT TILBURG maakt er weer een potje van. Hoe dom ben je als beoordeelaar van de UNIVERSITEIT TILBURG om een dergelijk politiek geladen stuk überhapt met een 10 te beoordelen? Het is absoluut en op geen enkele manier te verbeteren? Hmmm, zelfs de relativiteits-theorieën scoren op dat gebied geen 10-en (denken we sinds kort te weten) en dat is dan nog wel exacte wetenschap.

  Hoe dúrven jullie je (blijkbaar aantoonbare) politieke vooringenomenheid op deze manier te combineren met je onafhankelijke en objectieve positie als wetenschapper? Ga dat nou eens met je snuit op tv uitleggen (itempje voor Rutger C op Pownews?) eens kijken of, en zo ja in welke mate, dit je carière verder gaat helpen. Ik zeg: de eer aan jezelf houden.

  Ps: ik stem geen PVV omdat ome Geert de inhoudelijke discussie doorgaans niet aangaat. Hij snapt alleen zeer goed hoe hij met one-liner-rethoriek Henk en Ingrid op hem te stemmen krijgt. Doorrekenen van financiële consequenties van zijn beleid is hij bijvoorbeeld wat minder goed in.

  Pps: hulde aan vd Sterren. Man, dat je dat hele stuk studentenkamertjespolitiek hebt uitgelezen en er nog serieus werk van maakt ook. Jammer dat het moet (want gesteund door een paar pseudowetenschappers van de UNIVERSITEIT TILBURG), goed dat je het gedaan hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. ''Ontzettend ranzige geschiedvervalsing door het lef te hebben te zeggen dat het fascisme ontstaan is uit linkse socialistische hoek (aartsvijand van de fascisten nog wel!)''

  nsb. de S staat voor socialisme. wie is hier nou dom?

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Marokkanen in de knieen schieten"
  "stadscommando's?"
  "Met zwaard ten strijde trekken tegen de islam"?

  Beeldspraak, nog nooit van gehoord?

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @Unknown
  Wilders heeft nooit gezegd "Marokkanen in de knieen schieten", maar "Marokkanse straatterroristen". Saillant detail. Jij hoort alleen wat je wilt horen. Dat vind ik fascistisch van je.

  "Stadscommando's" om de burger te beschermen tegen straatterreur.

  "Met zwaard ten strijde trekken tegen de islam?"
  Ooit van de "Heilige Oorloge" Jihad gehoord?

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Ik ben geen pvv fan, ik vind het altijd belachelijk als iemand vals wordt beschuldigd
  Dit stuk van mr sterren is een duidelijk stuk waar op wetenschapelijke wijze wordt aangetoond dat er feiten verdraaid zijn, woorden in de verkeerde context zijn gebruikt enz enz.
  Iedreen die het niet eens is met het stuk van mr sterren moet zich zelf even achter hun oren krabben. als je tegen de pvv bent wil je natuurlijk dat ze worden veroordeeld tot fachisten. helaas wordt er in dit stuk van mr sterren aangetoond dat er ernstige dingen mis zijn met de thesis van mr bovekerk.
  ik begrijp uw boosheid maar blijf naar de feiten kijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. @Vin:
  Helaas, het Italiaanse fascisme is daadwerkelijk uit het socialisme ontstaan. Mussolini was jarenlang redacteur van het socialistische blad Avanti! Fascisme IS de gewelddadige vorm van socialisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. @Unkown
  "Ontzettend ranzige geschiedvervalsing door het lef te hebben te zeggen dat het fascisme ontstaan is uit linkse socialistische hoek (aartsvijand van de fascisten nog wel!)"

  Helaas, lees maar eens een Wikipedia. Mussolini was redacteur van Avanti!, een socialistisch blad. De wetenschappelijke literatuur is eenstemmig: fascisme is ontstaan uit het socialisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. In mijn geschiedenisboek 3vwo (Bronnen) staat dat fascisme als stroming gebaseerd is op:

  1. een leidersbeginsel
  2. geweldsverheerlijking/recht van de sterkste
  3. (streven naar) een totalitaire staat


  Ad1. De PVV voldoet aan het leidersbeginsel. Het is Wilders voor en Wilders na. De PVV is Wilders en vice versa. Dat valt lastig te ontkrachten.


  Ad2a. Wilders meent ook dat er sprake is van een Tsunami van moslims die Europa overspoelt, kortom dat er een Wij-Zij conflict aan de hand is, die koste wat kost gewonnen moet worden door Wij (het Westen, met de joods-christelijke, humanistische cultuur) tegen Zij (de Islam, Moslims, met barbarij, vrouwenonderdrukking, sharia en haatbaarden). Het Nederlandse leger mag wat Wilders betreft gewelddadig ingezet worden tegen zgn. straatterroristen van Marokkaanse komaf. Stadscommando's dienen ook met dit oog ingezet worden.

  Ad2b. De 'Zij' mogen volgens Wilders op basis van hun geloof als een groep over een kam geschoren worden. Dat is althans een onvermijdelijke en logische gevolgtrekking van zijn eigen woorden. Want als je stelt dat de Islam het probleem is, dan kun je dus ook logischerwijze niets anders meer concluderen dat elke moslim een probleem is. Dat is nu eenmaal de implicatie van de semantiek die Wilders zelf gebruikt. En aangezien de verhouding Moslim versus niet-Moslim in Nederland 1 miljoen versus 16 miljoen is, lijkt het me niet moeilijk om te kunnen vaststellen dat in een concept dat uitgaat van het recht van de sterkste, de Moslims iig. numeriek de onderliggende partij zijn in Nederland.


  Ad3. Ten laatste, Wilders streeft niet naar een totalitaire staat, maar streeft er wel naar dat de overheid zich in onze staat repressief opstelt naar een bepaalde religie en zijn aanhangers. Daarbij is die groep volgens Wilders eerder verwant aan dieren dan aan mensen, getuige zijn 'kopvoddentax'. Daarnaast geldt de Nederlandse rechtsstaat volgens Wilders niet voor Nederlanders die ook een Marokkaanse nationaliteit hebben en crimineel zijn, want die mogen linea recta het land uit worden gezet. Rechtsgelijkheid als wezenlijk onderdeel van wat een rechtsstaat is, wordt als het aan Wilders zelf ligt opgeheven.


  Ik verzin het niet zelf, maar heb het samengevat. Volgens de defnitie van mijn geschiedenisboek scoort Wilders dus ongeveer een aardige 8 op de schaal van 10 als fascist. Nog altijd minder dan de 10 die Bovekerk kreeg, maar wel aardig op weg naar die 'perfectie', nietwaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Niets nieuws onder de zon in onderwijsland. Dit speelt al sinds eind jaren zestig vorige eeuw. Ieder werkstuk dat tegen het zere been van links schopte werd met een zesje beoordeeld wanneer het heel goed beargumenteerd was, uiteraard een onvoldoende als ook de argumemtatie niet klopte. Andersom, zoals ook nu het geval, kan je zo een acht halen als je alleen maar opschrijft dat Wilders een racist is. Jammer dat jouw voortreffelijke analyse niet de aandacht krijgt op universiteiten om de studenten in dit soort kansloze studies nog iets bij te brengen van wetenschappelijke aanpak.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. @ESD
  LOL! En die VWO geschiedenis boekjes zijn in elkaar gerommeld door....? Rest my case!

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @Jacob
  Je lult uit je nek. Ik zou wel eens zo'n Bovekerk analyse willen loslaten op de Islam als politieke beweging...maar dan krijgt-ie geen 10. Zucht...waarom reageer ik nog op dit soort blogs?

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Aan Victor:
  Chapeau.
  In het debateren is het makkelijk; als uitspraken gedaan worden en deze niet of onvoldoende onderbouwd zijn is het logisch gevolg dat de daaruit voortvloeiende stellingen als niet bewezen beschouwd worden *in de context van het debat* (<- let op mensen, die nog steeds denken dat Victor bezig is met anti-PVV bashen).
  Naar mijn mening heeft Victor in zijn schrijfsel voldoende duidelijk gemaakt dat de door Henk B. geponeerde stellingen niet bewaarheid worden door de aannames en de inderdaad selectieve bron vermelding.
  Dit laat echter in het midden of de PVV wel of niet fascistisch van aard is.
  ESD bijvoorbeeld haalt wat dat betreft een geschiedenis boek aan en probeert aan de hand van de daarin gegeven definitie aan te geven of de PVV al dan niet fascistisch is. Dit is een iets directere benadering als die van Henk B., maar is evengoed inhoudelijk afdingbaar:
  Ad. 1 Id het bestaan van een leider gelijk aan een leidersbeginsel? Wellicht dat de definitie in het geschiedenis boek een verdere invulling geeft; afgaande op de gebruikelijke definitie (let op, ik benoem hier geen bron, maar moet helaas speculeren omdat ik geen aanhakingspunten in het originele betoog heb) zou leidiersbeginsel kunnen slaan op het naar voren schuiven van een typerend, begeesterend persoon die als zodanig als boegbeeld van een beweging kan fungeren, echter dit staat los van de personificatie van besluitvorming zoals in bijvoorbeeld de thesis van Henk B. wordt aangehaald. Ook ESD impliceerd dit door te zeggen 'Het is WIlders voor en Wilders na'. Ook dit is slechts een interpretatie, noodgedwongen door de beperkte invulling van de stelling. Ik heb hier echter aangegeven dat de stelling Ad1, hoewel inhoudelijk vrij duidelijk, vanuit de premisse als niet bewezen moet worden aangeduid, wellicht alleen doordat ze in de context van de opsomming en de aangehaalde bron niet eenduidig genoeg is.
  Enz. enz.
  Dit is ook de manier waarop dit soort schrijfsels (van Henk B.) benaderd dienen te worden als ze als zodanig geschreven zijn. En dat is een 10 absoluut onwaardig aangezien een 10 impliceert dat er in de beschouwingen van de stellingen geen logische fouten mogen zitten. Die zijn er dus wel, zoals (het kan niet vaak genoeg gezegd worden) Victor overduidelijk aangegeven heeft.

  Salut!

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Ik snap niet dat mensen die ervoor kiezen fascistoide denkbeelden na te streven, er moeite mee hebben om als fascistoide te worden gekenmerkt.

  De reactie van Victor van der Sterren, is verder geen wetenschappelijke uiteenzetting. Er kwam geen theorievorming, wetenschappelijke methodologie, onderbouwing, peer-to-peer review bij aan te pas.

  Beweren dat het geen ‘spaander heel laat’ van de besproken scriptie, is dan niet veel meer dan wishfull thinking.

  Ik zou zeggen, wees consequent en oprecht over je politieke denkbeelden. Is het duidelijk te constateren dat je fascistoide denkbeelden hebt, zo zij het dan maar. Maak gebruik van de middelen die de (vervloekte) rechtsstaat je aanreikt om je (verwerpelijke) ideeen te kanaliseren, en kijk maar hoe ver je komt.

  Maar ontkennen dat je wereldbeeld duidelijk gekenmerkt wordt door bepaalde ideologische tendensen, is onoprecht, laf en niet constructief.

  De rest van de wereld blijft niet hangen bij andermans issues, en dendert gewoon verder.

  Fantastische scriptie overigens!

  Hulde.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @Tiscali
  Hoofdredacteur over het fascisme in de Jaren '20 in Italië was meen ik ene Job Cohen, Femke Halsema verzon volgens mij in hetzelfde hoofdstuk de Shoah bij elkaar, terwijl de gehele D'66 Tweede Kamerfractie de voordelen van de de Kristallnacht haarfijn voor ons gewillige schapen op een rijtje zette. O ja, en de eindredactie werd verzorgd door de Volkskrant met als gastschrijver Jan Marijnissen ... he wacht eens even, als je het zo stelt dan is het inderdaad wel enigszins verdacht!


  Bedankt Tiscali! Ik verbrand mijn geschiedenisboek gelijk (was trouwens ook een van de positieve zaken die ik over de Kristallnacht heb moeten leren - maar dat natuurlijk terzijde).


  Hoihoi.

  P.s. je valt telkens weg, volgens mij is je bereik niet zo goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Een werkelijk fantastische tekst. Zeer intigrerend te zien hoe een "perfect" wetenschapschrift (want beloond met een tien) toch wordt ontrafeld. Het is te hopen dat de heren scriptiebegeleiders jouw gedegen analyse ook gaan lezen. Ik denk het wel, maar ze zullen dit vast niet toegeven. Immers, dit lijkt niet in hun straatje te passen.
  Ik hoop dat je je blog voortzet, ik kijk er in elk geval naar uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. FBardamu is een van de weinigen die de boodschap van bovenstaande schrijven heeft begrepen. Goed Leren Lezen is blijkbaar voor sommigen op latere leeftijd nog steeds een uitdaging

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @evz gefrustreerd knullie? En dan nog met een opmerking komen als "PVV is gewoon fascistisch dat kan IEDEREEN zien" ...hahahaa en weer met feiten komen vanuit je zure linkse onderbuik. Ga hulp zoeken knul, misschien is het nog niet te laat voor je. Hahahahaha

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Links is de bron van ellende. Als Hitler nu zou stemmen zou hij op de SP uitkomen.

  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1199

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Hahaha, die schrander doet zijn naam geen eer aan. Laat ik het er maar op houden dat zijn bijdrage geniale satire is: in reactie op een goede kritiek op de logische fouten in een scriptie, komen met een minstens zo ongeldig stuk.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Met veel plezier heb ik uw analyse m.b.t. de scriptie van Dhr. Hogekerk gelezen.

  Zoals aarmerd hierboven al een keer opperde, is het mogelijk dat uw blog naar het Engels vertaald wordt? Gezien het onderwerp van de scriptie zal deze internationale belangstelling kunnen genieten. Een goede kritische reactie in het Engels zou dan ook niet misstaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. The only conclusion of this paper is that some consider the PVV to be fascist.

  Don't waste your time.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Dank voor een zeer overtuigend en goed geschreven betoog. Werd het hele PVV-debat maar op dit niveau gevoerd, aan beide kanten. Juist PVV-critici zouden er goed aan doen de passages van Van der Sterren over racisme en geweld eens grondig te lezen.

  Wel een kanttekening: in een betoog dat de wetenschappelijke onderbouwing centraal stelt, vallen een paar formuleringen op:

  * 'Wilders polariseert zaken, maar lijkt er niet op uit om een scheiding te scheppen in de samenleving.' Dat 'lijkt' zit me dwars, want het is even subjectief als de conclusies van Bovekerk volgens Van der Sterren zijn.

  * Iets soortgelijks zit me dwars aan wat volgt: als je Wilders naar zijn doel vraagt, zegt hij 'niet dat hij bevolkingsgroepen wil segregeren'. Nee natuurlijk niet! Maar waarom zouden we Riemen niet en Wilders wel op zijn woord geloven?

  * En dan deze zin: 'Bovekerk doet een poging om de PVV in dat model te plaatsen door het bestaan van de linkse kerk verwoed te ontkennen. Hij slaagt hier niet in, en de passages die hierover gaan komen verwarrend en bevreemdend over.' Ook dit moeten we blijkbaar voor waar aannemen zonder argumenten. Jammer.

  Maar dat doet niets af aan de kwaliteit van het totale betoog. Bovekerk wordt bovendien behandeld als wat hij is: niet een grote vijand maar gewoon een student die wellicht niet de juiste begeleiding kreeg. Hulde!

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Of Wilders nou wel of niet fascistisch is maakt in geval van deze 'perfecte' scriptie eigenlijk al niet meer uit. Ik vind persoonlijk dat je nog gul bent te stellen dat deze goed geschreven is.

  Bovekerk springt van basisschool Engels (zoals: 'In simple words: we good and pure, them bad and corrupt, and we victim of
  them.' op pagina 21) naar woorden waar hij de betekenis zelf niet van begrijpt, zoals jij hier ook al opmerkt.

  Daarnaast herhaalt hij zichzelf de hele tijd, soms in dezelfde alinea en soms zelfs in dezelfde zin. Ik denk dat je met zo'n essay nog net in 4vwo een voldoende zou kunnen opstrijken omdat zo'n onderbetaalde leraar natuurlijk ook geen zin heeft om door al die opgeblazen text te kauwen om daarna ook nog een brugklas nivo debat aan te moeten gaan over de onzinnige conclusie.

  Ik ben overigens wel blij dat ik niet dezelfde opleiding als deze Bovekerk gedaan heb, daar kan je nu dus mooi niet meer mee over straat.

  Om even wat eventuele reacties voor te zijn: Heb niks met PVV of welke andere partij dan ook. Ik woon ook niet in Nederland op het moment (als je eens echt leuk politiek moddergooien wilt zien moet je eens Australische TV kijken, nog nooit ook maar 1 argument gehoord).

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Uitstekende analyse. Beter verwoord dan ik zou kunnen. Als anti-theïst en PVV-sympathizer heb ik genoten van je blog!

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Een reactie op
  evz 9 januari 2012 16:49
  Jacob 9 januari 2012 17:22

  Als ik jullie reactie lees dan krijg ik de indruk dat het voor jullie een wedstrijd is om voor eens en altijd het gelijk te halen. Wat jullie ons willen duidelijk maken is me een raadsel.

  Als jullie namelijk eerlijk zijn dan weten jullie ook wel dat bovenstaand stuk een briljant stukje analyse is dat geschreven is door een integere en talentvolle tutor. Vanwege het feit dat hij ons als lezer iets bij probeert te brengen.

  Als ik inhoudelijk zou ingaan op het fenomeen 'fascisme' icm 'politiek' dan ben ik van mening dat niet de PVV een fascistische partij is, maar de VVD. Ondanks de terechte linkse argumenten dat de PVV Fitna heeft gemaakt en met de 'kopvoddentax' kwam.
  Mark van de VVD is erger in mijn ogen, omdat hij met zijn "ach!" niet doorheeft wat voor nare gevolgen hij creëert bij de gemiddelde kiezer. Er gaat teveel geld naar Europa, terwijl leraren veel moeten inleven. Waardoor er een nog hogere werkdruk ontstaat. Mensen met een beperking gaan nog minder krijgen en worden nog meer afhankelijk van de sociale omgeving.
  Ik kan voor mijn gevoel eindeloos doorgaan, maar dan wordt mijn reactie sowieso te lang.
  Wat ik nog wilde zeggen is dat VVD niet voor niets staat voor: "Vrienden Van Duitsers"

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Ik mis een paar invalshoeken in de reaguursels. Vandaar voor de volledigheid nog een bijdrage.
  Van een wetenschappelijk werk zonder definitie heb ik nog nooit gehoord. We hebben dan ook te maken met werk onder de categorie postmoderne wetenschap: de waarheid bestaat niet, dus kunnen we hem niet definieren. Insinueren kunnen we wel, en de scriptie doet het naar hartelust.
  Er circuleert een belangrijke definitie van fascisme, die van Il Duce zelf: "Fascism should more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power."
  Raden, schappen, besturen, commissies, stuurgroepen, kamers, clubs, ongekozen dus buiten bereik van de kiezer, maar wél geleid door politieke zetbazen, leggen burger hun wil op met de wet in de hand en met toestemming van de overheid. Dat is fascisme.
  En wat te denken van de draaideurkongsi waarin politici, banken, centrale banken en de ECB zich bevinden? Maar ik dwaal af.
  Mussolini's vazalstaat staat beter bekend als de Italiaanse Socialistische Republiek http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Social_Republic
  Racisme had er niets mee te maken. De rassenwetten werden pas ingevoerd na veel gedreig van de Nazi's.
  Als laatste wil ik nog opmerken dat de Nazi's met communisten gemeen hadden, dat wetenschap werd ingezet om propaganda te legitimieren. Mijn contrapremisse is, dat de schrijver en sponsors van de scriptie deze uitwas delen met andere totalitaire ideologieen. Ik wacht indeze nog op commentaar van @janjaapderuiter

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Allereerst, goede analyse van Victor.

  Dan voor de haters; lees het stuk eerst even. Dat gaat helemaal niet over de PVV, er wordt zelfs niet ontkend dat de PVV fascistisch zou kunnen zijn of worden.
  Het stuk gaat vooral over het feit dat er een zeldzame 10 wordt gegeven voor een opstel dat aan alle kanten hapert. Wat er allemaal hapert wordt zeer uitgebreid aangegeven, maar wordt door niemand hierboven ontkracht. Geen van de "Victor = PVV"-schreeuwerts gaat inhoudelijk in op de kritiek van Victor.

  Een aantal mensen probeert toch een gelijk te halen, en wel door Wilders verkeerd te citeren;
  - "Marokkanen in de knieën schieten" ipv "(Marokkaanse) relschoppers in de knieën schieten"
  - "Deporteren van staatsburgers" ipv "deporteren van criminelen en extremisten".
  - "Tsunami van moslims" ipv "Tsunami van islamisering".

  Als Wilders verkeerd geciteerd moet worden om een gelijk te halen dan ben ik sterk geneigd te denken dat Wilders' critici ongelijk hebben. Hetzelfde geldt voor flauwe opmerkingen als "lees eens een boek" naar iemand die een punt maakt waar je het niet mee eens bent.
  Toch, Unknown?
  Ga dan in op wat JC zei;
  - Was dat blad Avanti inderdaad socialistisch?
  - Zo ja, was Mussolini nou wel of geen redacteur van Avanti?

  Als dat lukt ben je al verder dan Bovekerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Als de tegenstanders van Victor hier toch vergelijkingen trekken met de moffen van weleer, realiseer dan even dat MEIN KAMPF eigenlijk een heel leerzaam boek is. Het maakt namelijk duidelijk dat de PVV geen fascistische of nationaal socialistische partij kan zijn omdat het niet aan de stellingnames van die auteur voldoet. Jammer dat het verboden is het boek te lezen in Nederland..... Maar ja, het is ook zo verschrikkelijk slecht geschreven dat het eigenlijk het lezen ook weer niet waard is. Ik vrees dat ik er enorm mijn tijd aan verspild heb... net zoals aan het lezen van het gedrocht van Bovekerk :-)

  BRAVO voor de heerlijke analyse, Victor!

  BeantwoordenVerwijderen
 80. @ESD,

  Ik weet niet of je je schoolboek verkeerd citeert, je citeert in ieder geval wel Wilders verkeerd.

  Veel kwalijker is dat je geen verschil zegt te zien tussen "individuen" en "ideologiën". Je doet alsof kritiek op de islam alle moslims treft; geldt dat dan ook voor kritiek op het christendom, het fascisme of het socialisme?

  Wilders ziet de islam als een probleem omdat de islam de democratie verwerpt, en ook alle rechten van het individu. Zo stelt de islamitische wetgeving dat de doodstraf geldt voor oa homofilie, afvalligheid en overspel; zaken die wij als privé beschouwen. Daarnaast gaat de islam uit van de principiële ongelijkheid van mensen. Veel individuele moslims zullen het daar niet mee eens zijn, maar het is wel de islam zoals die door de islamitische geestelijkheid wordt gepredikt. Het staat iedereen vrij om zulke wetgeving en ideeën net zo problematisch te vinden als bijvoorbeeld de wetgeving en ideeën van Mussolini's fascisme.

  In bovenstaande column werd al gezegd dat veel "omschrijvingen" waar men Wilders mee belasterd zo losjes toegepast worden dat ze feitelijk op iedereen van toepassing zijn. De retoriek van bijvoorbeeld Pechtold is net zo populistisch als die van Wilders. En sterk leiderschap zien we bij de meeste partijen. Maar alleen bij Wilders wordt dan een verband gelegd met fascisme.
  Herman van Veen riep eens dat de NSB geen leden had; en dus was de PVV (ook geen leden) een soort NSB. In werkelijkheid had de NSB wèl leden. Dus zou men nu kunnen beweren dat alle partijen met leden een soort NSB zijn, maar dat gebeurt dan weer niet.

  Dan jouw overdrijving; het woord "kopvod" is geen verwijzing naar een dier, zoals Marijnissen dat ooit deed met Fortuyn-stemmers ("ratten"). Bovendien is "kopvod" niet kwalijker dan het oa door D'66 en SP gebruikte "zwarte kousen" of "poldertaliban" als het over gereformeerden gaat. Ik hoor jou niet roepen D'66 zich daarmee "repressief opstelt naar een religie en haar aanhangers".
  Nogmaals, als Wilders al juist geciteerd wordt, dan valt vooral de selectiviteit op waarmee men Wilders aanspreekt op uitspraken die anderen al vaker deden.

  Puur willekeur dus allemaal, en het is treurig te zien dat na media, rechtsspraak en politiek ook het onderwijs daarvan doordrongen lijkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Ik heb het boek van Ronald O. Paxton wel gelezen, en enkele maanden eerder grote delen van het manifest van Andreas Breyvik. Die Breyvik bewondert Wilders. Is Breyvik een fascist of iets anders? Wat is de sociale, politieke en historische relatie tussen beide figuren? Om te stellen dat Breyvik gewoon gestoord is, is wat simpel. Hij past niet zo in het bestaande wetenschappelijke stramien. Toch is het de taak van de wetenschap om hier helderheid in te brengen. De naam van Wilders zal voor altijd verbonden blijven aan de aanslagen van Breyvik. Daar hoef je geen Rob Riemen voor te heten.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Beste Victor,

  Mooi stuk. Je neemt zelf geen stelling voor of tegen Bovekerk en ook niet voor of tegen de PVV. Knap om objectief en straight to the point te blijven. Ik heb binnenkort een gesprekje met de Ruiter aangaande dit onderwerp. Ik ben benieuwd of ik vooringenomenheid kan ontdekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. @jvkessel Zoals al meerdere malen in deze discussie is gedaan, moet weer gewezen worden op het discussiepunt. Het gaat hier om de gerechtigdheid van het door de UvT toegekende cijfer.
  Toch wil ik nog even reageren op het aanhalen van Andreas Breyvik en taak van de wetenschap.
  Ten eerste is het niet de taak van de wetenschap om de relevantie van de relatie tussen een misdadiger (geen idee of hij officieel veroordeeld is, maar gezien de gebeurtenissen veronderstel ik de term misdadiger als juist) en zijn politieke voorkeur te onderzoeken. Dit is een taak voor politie en justitie.
  Ten tweede lijkt het erop dat u uit een verband tussen de persoon Breyvik en zijn bewondering voor Wilders de persoonlijkheid van Wilders aan de kaak stelt. Echter, is deze manier van redeneren onjuist, aangezien de voorwaarden (Breyvik's persoonlijkheid en bewondering voor Wilders) slechts voor de persoon Breyvik zelf gelden en dus niet van toepassing zijn op Wilders. Ik ben alleen niet zeker of ik u goed begrepen heb, dus mijn excuses als ik u verkeerd begrepen heb.
  Tot slot wil ik nog even antwoorden op de vraag of Breyvik een fascist of iets anders is. Het antwoord is iets anders. Ondanks dat er veel verschillende definities en duidingen zijn, bevatten bijna al deze definities en duidingen de voorwaarde machtswellust. Dit is niet het geval bij Andreas Breyvik of beter, de aanslag is niet gepleegd met een fascistisch doel.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. Als een boom rode bladeren heeft, dan kun je daaruit niet concluderen dat een blad per definitie rood is: je kunt immers uit een subset geen conclusie trekken over de superset. Eens.

  Bovekerk neem Paxtons omschrijving van fascisme en de gedragingen van de PVV en betoogt dat een aanzienlijke subset van Paxtons beschrijving en een aanzienlijke subset van de gedragingen van de PVV overlap vertonen. Daar kun je het mee eens zijn of mee oneens, maar de parallel met het bladeren-voorbeeld (van subset naar superset) slaat nergens op. Als je daaruit concludeert dat deze scriptie een onvoldoende moet krijgen, dan krijgt jouw bijdrage dat zeker.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Een tien voor een toets of werkstuk heeft met 'perfectie' niets te maken. De tien staat voor 'uitmuntend' oftewel een bijzonder goede prestatie, ruim boven de kwaliteit van de meeste goede studenten.

  Een kind kan op de basisschool een tien voor een tekening krijgen, een leerling in het voortgezet onderwijs een tien voor een opstel. Zijn tekening en opstel daarmee 'perfect'? Welnee. De docent oordeelt dat de geleverde prestatie uizonderlijk goed is, dat is alles.

  Uitgereikte cijfers zijn bovendien gerelateerd aan het opleidingsniveau van de leerling/student. Een acht voor een bachelorscriptie indiceert een hoger niveau dan een negen voor een profielwerkstuk in het vo.

  Kortom, ook als u enige feilen zou weten aan te wijzen in deze bachelorscriptie, volgt daar niet vanzelf uit dat deze geen tien zou verdienen. Daartoe moet een vergelijking worden gemaakt van de kwaliteit van deze scriptie en die van andere scripties van dezelfde opleiding en de daarvoor uitgereikte cijfers.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste hminkema,
   Uitgaande van de kritiek zoals door Victor van der Sterren geformuleerd valt wel degelijk te betwijfelen of de 10 gerechtvaardigd is voor deze scriptie. Natuurlijk is het zo dat een 10 nu eenmaal bestaat en enkel daarom al gegeven kan worden. De rechtvaardiging daarvan is echter een heel ander verhaal. Zelf ben ik van mening dat de Ruiter en Blommaert de begeleiding niet op zich hadden moeten nemen. Bij een politiek beladen thema als de PVV en het fascisme en vanuit hun eerdere stellingname tav. Wilders wekt dat onoverkomelijk argwaan op. De wetenschap (en zeker de universiteit van Tilburg) kan momenteel wel beter gebruiken. De actualiteit van deze kwestie bevestigd dat mijns inziens afdoende.

   Waar ik wel moeite mee heb in de bovenstaande kritiek van van der Sterren is zijn gehamer op het belang en onoverkomelijkheid van definities. Wanneer ik het goed begrijp komt zijn visie erop neer dat goede wetenschap altijd vertrekt vanuit een duidelijke en heldere definitie van het te onderzoeken 'object'. Wel, dat is misschien binnen de exacte wetenschappen mogelijk maar in het onderhavige geval ligt dat heel wat moeilijker en genuanceerder. In een eerdere reactie heeft iemand daar ook al de vinger opgelegd. Het is nu eenmaal zo dat definities van bijv. sociale bewegingen en historische categorieën nu eenmaal moeilijk te geven zijn. Ze zijn inderdaad aan verandering onderhevig in de tijd en door de tijd. Op z'n best kun je, met Wittgenstein, spreken van het bestaan van zekere familiegelijkenissen maar je kunt niet verwachten dat je een vaste, heldere definitie kunt destilleren uit de gegeven historische werkelijkheid van zoiets als het fascisme.

   Wanneer van der Sterren het volgende schrijft:
   "Dit is in strijd met het wetenschappelijke beginsel dat er eerst een definitie van bijvoorbeeld een politieke stroming moet zijn voordat men kan vaststellen of een partij (deels of geheel) binnen die stroming valt." dan vraag ik mij af welk wetenschappelijk beginsel dat behelst.
   Het zou fijn zijn wanneer van der Sterren dat misschien nog eens in een ander stukje zou willen toelichten. Bovendien is het zo dat dergelijke definities nooit afdoende zijn om aan te geven wat nu precies zoiets als het fascisme is. Ze zijn slechts stipulatief en zelf-referentieel. Wanneer het klopt dat Paxton en Riemen (om mee te gaan met het door van der Sterren gemaakte onderscheid tussen 'duiden' en 'definiëren' ) het fascisme als een proces, een ontwikkeling zien en het ook als zodanig proberen te duiden geef ik daar meer voor dan voor het gehamer van van der Sterren op het belang van statische definities.

   En dat is jammer omdat het de kritiek op de scriptie juist zwakker maakt in plaats van sterker.
   Zo is de kritiek op het verwijt van racisme zeker terecht en lijkt de scriptie (voor zover ik het onderhand gelezen en begrepen heb) toch vooral de gedachte uit te ademen dat er met de oogkleppen van het vooroordeel op, toegewerkt is naar een moreel wenselijke conclusie. Mocht dat werkelijk zo zijn dan is er politiek (ipv. goede wetenschap) bedreven in zowel dit onderzoek als in de beoordeling daarvan. En dat is wat mij betreft een intellectuele zonde.

   Verwijderen
 86. Eens. Dit is een belangrijke crux:

  "Hoe kan het dan toch bestaan dat een onderzoek dat geen goede definities hanteert – en dat, zoals nu duidelijk is, in strijd is met de meest basale wetenschappelijke beginselen – een tien krijgt?"

  Alsof vaststaat dat er geen goede definitie gebruikt wordt, alsof Victor zelf een betere heeft, alsof een goede definitie bestaat. Ook het verschil tussen feit en mening is niet altijd glashelder. We hebben het hier fundamenteel over interpretaties. En ik heb niks tegen een kritische beschouwing van een scriptie die in de pers veel aandacht krijgt, maar om met dit soort aftandse kort-door-de-bocht-retoriek (zie ook dat bladeren-voorbeeld) een bachelorscriptie de grond in te stampen is een beetje zielig.

  BeantwoordenVerwijderen
 87. @Olaf K,

  Het verschil tussen feit en mening is glashelder; Bovekerk komt met een slecht onderbouwde mening, en Victor haalt die mening onderuit aan de hand van controleerbare feiten.
  Victor hoeft ook geen definitie van fascisme te geven, want hij is niet degene die een opstel schreef waarin een geweldloze, democratische politieke tegenstander voor "fascist" wordt uitgemaakt.

  Er zijn meerdere definities van "fascisme", en Wilders voldoet aan geen één van die definities. Een normaal mens zou daaruit concluderen dat Wilders geen fascist is, maar Bovekerk stelt in navolging van Rob Riemen dat je iedereen kunt veroordelen, als je maar uitgaat van genoeg "tunnelvisie".
  Gewoon net zo lang knutselen met leugentjes-om-bestwil tot je kunt aantonen dat Wilders voldoet aan één enkel kenmerk van een potentiële fascist, ook al gaat het misschien om het gebruik van hetzelfde merk tandpasta.

  Bovekerk heeft hier wel een punt, want al vele mensen konden dankzij "tunnelvisie" ten onrechte opgesloten worden. Lucia de B. bijvoorbeeld zat jaren vast nadat haar meerdere moorden ten laste waren gelegd, hoewel er achteraf geen één moord was gepleegd. Daarom wordt tunnelvisie buiten de KU in T eigenlijk niet als een wetenschappelijk argument gezien, en zeker niet als een voorwaarde voor een 10.

  Victor toont dat duidelijk aan, aan de hand van meerdere voorbeelden. Zoals Bovekerks bewering dat Wilders een racist is omdat hij tegen rassendiscriminatie is; "want rassen bestaan niet". Los van het feit dat de wetenschap daar nog niet over uit is, en los van het feit dat men nog geen racist is als men wèl van rassenverschillen uitgaat; met Bovekerks argumentatie is elke antiracist automatisch een racist. Eigenlijk kan iedereen op die manier voor racist worden uitgemaakt. Ook elke wetenschapper die mensenreddend onderzoek wil doen naar bijvoorbeeld hogebloeddruk bij negroïde mannen (een risicogroep) is automatisch een "racist" als hij zijn werk goed wil doen.

  Bovekerk gebruikt met opzet geen hanteerbare definities. Als zijn zo vaag mogelijke sub-pseudo-ideetjes op andere politici zouden worden toegepast dan zouden die ook allemaal als "fascist" kunnen worden omschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Dank je wel voor je mening, Dandruff.

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 90. @Olaf K,

  Graag gedaan.

  Heb je er ook wat van geleerd, of blijf je van mening dat wetenschappers zich niet met controleerbare feiten hoeven bezig te houden?

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Ik blijf van mening dat het makkelijk is om een bachelorscriptie de grond in te stampen op oneigenlijke gronden. Ja, uiteraard ben ik voor controleerbaarheid, maar (a) je doet net alsof dat met deze materie een koekie is en (b) je doet zelf helemaal niets. Je kunt dus wel brullen "Er zijn meerdere definities van "fascisme", en Wilders voldoet aan geen één van die definities", maar dan denk ik: schrijf daar eens een leuke bachelorscriptie over, waarin je dat PROBEERT te laten zien, Dandruff. Mensen die maar wat brullen hebben de overhand in de discussies over deze scriptie. Dat moet ik Victor nageven, hij doet zijn best, maar als die dan over bladeren gaat beginnen en Bovekerk beticht van het negeren van basale logica en daarbij zelf de mist in gaat, dan denk ik: zie je wel, het is allemaal niet zo einfach.

  BeantwoordenVerwijderen
 92. @Olaf K,

  De "oneiglijke gronden" die je noemt zijn gewoon controleerbare feiten. Bovekerk gebruikt de term "racisme" voor iemand die zegt geen onderscheid tussen rassen te maken. Dan snapt hij kennelijk niet wat "racisme" inhoudt. Er is geen bachelorscriptie voor nodig om de onzin daarvan te weerleggen, integendeel. Het is onzin dat een klinkklare leugen alleen met een bachelorscriptie zou kunnen worden weerlegd, dan blijven we bezig.

  Er zijn meerdere definities van fascisme, maar die verschillen vooral in details. Over de belangrijkste kenmerken (sterk sociaal programma, economisch "poldermodel") is iedereen het wel eens. Pijnlijk punt is alleen dat dat kenmerken zijn waar de meeste partijen aan voldoen, niet alleen de PVV.
  Het meest schokkende kenmerk van het fascisme is de dictatuur; de censuur, de intimidatie en het geweld. Precies de dingen waar de PVV zich NIET aan schuldig maakt. Integendeel, het zijn vooral de tegenstanders van de PVV die zich daar schuldig aan maken. Daarom heeft Wilders beveiliging nodig, net als iedereen die de PvdA tegenspreekt. Daarom vluchten joden en homo's mensen uit de islamiserende wijken. "PVV-wijken" bestaan niet, niemand hoeft te vluchten uit steden met een hoge PVV-aanhang.

  Dat opstel van Bovekerk stikt van de vaagheden, onzorgvuldigheden, onjuistheden en keiharde leugens. Hierboven zijn er al een heleboel weerlegd, waar gaat Victor volgens jou de mist in?
  Ik stel voor dat je probeert om in ieder geval één van de punten van Victor onderuit te halen.
  Als je dat lukt ontmasker ik 3 nieuwe fouten van Bovekerk voor elke fout van Victor.
  Deal?

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Hallo ik ben zo blij dat ik ontdekte uw webpagina, ik eigenlijk ontdekt u door fout, terwijl ik vroeger onderzoek op Yahoo voor een ding anders, Toch ben ik nu hier en wil alleen maar zeggen Kudos voor een enorme submit en een all round interessante blog (ik bovendien hou van het thema / ontwerp), ik heb geen tijd om alles te bekijken op het moment maar ik heb het gered en ook uw RSS-feeds, dus als ik tijd heb zal ik terug te zijn om een ​​mooie deal meer te leren, doe houden het grote werk.Harga Notebook

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Hulde voor de geinvesteerde tijd om te verwoorden waar het rammelt in het pseudowetenschappelijke , gepolitiseerde betoog van Bovekerk, Riemen en Paxton. Zo wordt zichtbaar dat deze opmerkelijk nieuwmarxistisch geïnspireerde 'fkeizer' geen kleren aan heeft. Wellicht dat er daarom ook via de beoordeling van de 'scriptie' van Bovekerk is toegewerkt naar de afzet van eigen boeken door diens begeleiders.

  Kennelijk hoeven de heren hoogleraren eenmaal in positie gebracht zich nog nauwelijks te verantwoorden voor geleverde wetenschappelijke prestaties en telt vooral (re)citeren en ge(re)citeerd worden. Zo ontstaat dan een '.geloofs'gemeenschapje waarin het wel zo bevordelijk voor de eigen carrière is om elkaar na en naar de mond te praten.

  De oogst daarvan wordt zichtbaar in verpolitiekte sociale wetenschappen.

  BeantwoordenVerwijderen